Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Werkgroep Domein

Het aandachtsgebied van de werkgroep Domein is het behouden van de dorpscultuur en de leefbaarheid alsmede het stimuleren van de sociale cohesie en vrijetijdsbesteding.

Momenteel verricht de werkgroep onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot de organisatie van structurele samenwerking tussen alle belanghebbenden (stakeholders) in het gebied bestaande uit de historische kern, kasteelpark, Aelserbos en het landschap Catsop. 

Met als doel het behoud, aantrekkelijkheid en gebruik door de gemeenschap te optimaliseren. Dit alles onder te brengen onder de noemer Domein Elsloo.

Op het gebied van toerisme en recreatie wordt momenteel gekeken naar punten waarop de wandelpaden en uitzichtpunten verbeterd kunnen worden.

 

Cultureel Erfgoed

Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor (archeologische) monumenten, vondsten en opgravingen, nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze hebben een grote cultuurhistorische en wetenschappelijke betekenis.
Het erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur en geschiedenis. Daarom is het belangrijk dat er zo veel mogelijk van behouden blijft.

Cultuur

Cultuur

Cultuur is ‘het zout in de pap’ en voegt kwaliteit toe aan ons leven: kijk- en luisterplezier, sociale contacten, verbreding en verdieping van kennis, ontspanning, uiting geven aan onze creativiteit en nog veel meer.
De gemeente zet zich in om cultuur te ondersteunen en te stimuleren. Dorpsplatform Elsloo kan daar vooral een ‘aanjagende’ en verbindende rol in spelen.

Sport & Recreatie

Sport & Recreatie

Sport is een van de pijlers om de leefbaarheid in een dorp te waarborgen, naast andere essentiële zaken als goed onderwijs, goede zorg, een veelzijdig verenigingsleven, recreatie, cultuur, groen en historisch besef. En onder sport verstaan wij vooral "samen meedoen".
Recreatie en toerisme zijn niet alleen goed voor de economie, maar ook voor het algemeen welzijn. De lokale bevolking gaat het dorp en omgeving weer meer waarderen.

Groen Erfgoed

Groen Erfgoed

Groen erfgoed heeft een gebruikswaarde voor bewoners als gelegenheid voor wandelen, sporten of andere vrijetijdsbesteding. Daarnaast verminderen bomen de invloed van fijnstof en CO2. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de leefomgeving. Typische cultuurlandschappen die onze omgeving zo bijzonder maken, staan onder druk. We moeten minimaal behouden wat er nog is, maar liever nog verdwenen -karakteristieke- landschapselementen herstellen.


Meer dan 35.000 Limburgers zijn werkzaam in toerisme en recreatie en er wordt ruim 2,5 miljard euro door toeristen en recreanten in Limburg besteed. Bovendien zorgt het toerisme voor een extra impuls voor de leefbaarheid van de kleine kernen op het platteland. De leisure sector (vrijetijdseconomie) is hiermee een belangrijke motor van de Limburgse economie. Deze sector heeft de potentie om verder door te groeien. Het vrijetijdsproduct wordt echter steeds complexer en gedifferentieerder. Consumentenvoorkeuren veranderen snel en daarom wordt innovatie steeds belangrijker. 

Onder invloed van toerisme en recreatie ontstaan initiatieven om het cultureel erfgoed te beschermen en waar mogelijk te herstellen. De bestaande infrastructuur wordt aangepast en verbeterd (wegen, riolering, waterzuivering, verlichting etc.). Natuur en milieu worden belangrijk voor de beeldbepaling en daardoor komt er geld beschikbaar voor natuurontwikkeling en –voorlichting.  Toerisme en recreatie leiden dikwijls tot een vergroting van de werkgelegenheid en tot inkomsten voor lokale overheden. Toeristisch-recreatieve bedrijven zorgen voor multipliereffecten doordat lokale bedrijven toeleveringen verzorgen voor hun activiteiten. Toeristen en recreanten zorgen voor bestedingen in het gebied die anders niet gerealiseerd zouden zijn.

Project Domein Elsloo

Een van de concrete punten waar de Werkgroep Cultuur & Recreatie van het Dorpsplatform momenteel mee bezig is, betreft het ontwikkelen van een visie over de recreatieve en toeristische mogelijkheden rond de oude kern van Elsloo, Catsop en Terhagen. Wij hebben dit de werk- en merknaam Domein Elsloo gegeven. 

Groeten uit Elsloo

In maart 2017 heeft de werkgroep een Roadmap Domein Elsloo aangeboden aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein. Het verkorte projectplan en de toelichting door de werkgroep werd door het gemeentebestuur positief ontvangen.

U kunt deze Roadmap hieronder downloaden.

Hierin wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is en wat de bedoeling van Domein Elsloo is, wie de participanten zijn, een overzicht van de gewenste actiepunten etc. Er worden een 15 tal concrete deelprojecten genoemd die de recreatieve en toeristische ontwikkelingen van Elsloo naar een hoger plan moeten tillen.

OPEN: Domein Elsloo Roadmap PDF

Lees meer

Overzicht thema-avonden

In gesprek met Rob van Kan: Hoofd Recherche Limburg

Thema-avond "Meester van Elsloo"

In gesprek met... zorgverleners

Lezing Marie-Claire van der Bruggen over Stervensbegeleiding

In gesprek met...Hans Fredrix, mister Conincx Pop

Thema avond: ergotherapie

In gesprek met....Marion Leurs, burgemeester van Stein

Thema-avond Pensioen en Erfrecht

In gesprek met..... Roel Wijmenga

Samen kijken naar de Tour de France 2016 “14 juli de Mont Ventoux etappe”

In gesprek met... Henk Steevens

In gesprek met... Michiel Verhulst, apotheker

Erfgoed in de gemeente Stein

Eind vorig jaar is de gemeente samen met vrijwilligers gestart met het opstellen van een erfgoedbeleid. Hierin komt te staan hoe wij met het cultuurhistorische erfgoed omgaan, zodat dit zo goed mogelijk behouden blijft voor komende generaties.

Inmiddels heeft de selectie van het meest waardevolle erfgoed plaatsgevonden en is beleid opgesteld hoe om te gaan met dit erfgoed. Op www.gemeentestein.nl/erfgoed kunt u de diverse documenten vinden en de lijsten van de geselecteerde bouwwerken, kleine monumenten en de landschapselementen.

Vervolgproces
Op 13 (beeldvormend) en 21 maart 2019 (oordeel- en besluitvormend) behandelt de gemeenteraad het erfgoedbeleid. Belangrijk om te weten is dat het waardevolle erfgoed door middel van een bestemmingsplan of omgevingsplan beschermd gaat worden. Dit plan bevat regels over hoe om te gaan met beschermd erfgoed en wordt pas opgesteld nadat de gemeenteraad het erfgoedbeleid heeft vastgesteld.

Voorafgaand aan vaststelling van het bestemmingsplan of omgevingsplan (naar verwachting eind 2019) gaan we een inloopbijeenkomst organiseren waarbij we belanghebbende inwoners nadere toelichting geven. Ook bestaat tijdens de procedure de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. De data van de bijeenkomst en inspraak zullen we tijdig via diverse kanalen publiceren, waaronder Weekblad VIA Limburg en onze website. (foto bovenaan: gemeente Stein)

De inventarisatiekaart van Erfgoed in de gemeente Stein is bereikbaar via deze link > buro4-nl.wixsite.com/stein of klik op onderstaande afbeelding.

Overzichtskaart Erfgoed Stein

Lees meer

Verbetering aansluiting wandelroutes

De Werkgroep Cultuur en Recreatie van Dorpsplatform Elsloo heeft in 2018 een roadmap opgesteld die projecten bevat die ze graag gerealiseerd willen zien.

Een van deze projecten is een brug over de sloot en een trap in de dijk van het Julianakanaal om daarmee een betere aansluiting te maken op de wandelroutes die naar het Elsloër en Bunderbos leiden.
Wandelaars die bij Kasteel Elsloo de dijk opgaan hoeven nu niet meer tot Geulle te lopen om de dijk te verlaten, maar kunnen dat middels de nieuwe trap ook halverwege doen en daar het bos in gaan.

Dit project is door het Dorpsplatform aangekaart bij de gemeente Stein die -na toestemming van eigenaar Rijkswaterstaat- voor de uitvoering zorgdragen en ook de kosten voor hun rekening nemen.

Een plek om trots op te zijn: Ontdekken en beleven

Gemeente Stein Rivierpark Maasvallei

Dat maakt Stein voor mij stil genieten

Een goed geheim blijft lang bewaard, maar we willen het geheim Stein graag delen. Stein kent verscholen pareltjes, bijzondere beschermde dorpsgezichten, monumenten én een unieke grafcultuur. In Stein is het stil genieten en daar zijn we trots op!

De groene gemeente Stein is een waar paradijs voor iedere stille genieter. Wethouder Gina van Mulken is er trots op dat er in de kleine gemeente zo veel te beleven valt: “We hebben veel te bieden aan natuur en cultuur, niet alleen voor toeristen, maar juist voor onze eigen inwoners. De komende jaren ontstaat hier door de ontwikkeling van Rivierpark Maasvallei een prachtig grensoverschrijdend natuurgebied, waar het mooi wandelen en fietsen is. In Meers en aan de Belgische zijde kun je al een indruk krijgen van het eindresultaat. Zo ongeveer de hele westzijde van Stein grenst aan de Maasvallei. We hebben niet voor niets de ambitie om de poort naar de Rivierpark Maasvallei te worden. Verder heeft het behoud van onze cultuur en historie onze bijzondere aandacht. We willen dat iedereen hier van kan genieten en onze trots mag beleven”.

Sprankelend Stein
Er liggen in Stein tal van verborgen parels. De werkgroep Maaskentj maakt zich sterk om deze meer aandacht te schenken. “Stein is mooi en dat willen we laten zien”, aldus Lonneke Brouns van de werkgroep Maaskentj. In de werkgroep zijn onder andere vrijwilligers, musea, horecaondernemers en VVV-Zuid-Limburg vertegenwoordigd. Maaskentj is opgericht in 2007 en is actief bezig om Stein op de kaart te zetten. “Zo hebben we een wandelbrochure ‘Sprankelend Stein’ ontwikkeld. Met vijf wandelroutes kom je langs de mooiste plekjes van de gemeente Stein. Je kunt hier verrast worden en genieten van het kleine, dat maakt Stein de plek om stil te genieten”.

Ontdek en beleef Stein
Het ontdekken waard zijn de kasteelparken in onze gemeente. Zoals Kasteelpark Elsloo met een Botanische tuin, veel oorspronkelijke elementen als vergezichten, slingerende paden, waterpartijen en bijzondere bomen. Net zo bijzonder is het kasteelpark van Stein, gelegen rondom de ruïne.
Meer op zoek naar groen om te beleven? Dat is het veelzijdige en toegankelijke Heidekamppark met bos, een hondenloslaatgebied, een klimaatpad, trimparcours, bikepark én een groot natuurlijk speelgebied voor kinderen.
Ook het buitenland is in Stein dichtbij. Ga met het veer in Berg aan de Maas de Maas over naar België en kies voor een grensoverschrijdende wandel- en of fietsroute. De overtocht is gratis voor wandelaars en fietsers. Meer tips over wandelen, fietsen, de hotspots en greenspots van Stein zijn te vinden op www.steinstilgenieten.nl.

Uniek in Stein: grafcultuur
Duizenden jaren geleden bruiste Stein al van het leven en de vele gemeenschappen. Dat weten we door een unieke grafcultuur in Stein. Vrijwilligers van het Museum voor Grafcultuur weten er alles over. “In 1963 werd er een graf ontdekt dat rond 3.400 v. Chr. is gebouwd. Op grote keien uit de Maas werden urnen met verbrande beenderen van de doden gelegd. Nergens ter wereld is er een soort gelijk graf als in Stein gevonden. “Door het opgegraven graf, kunnen we zeggen dat er al ruim 5.400 jaar gemeenschappen in Stein leven. De graven laten ook zien hoe er in die tijd omgegaan werd met de dood en begrafenisrituelen.” De grafcultuur in Stein is bijzonder, uniek zelfs. Binnen de archeologie is Stein een groot begrip. Regelmatig worden er nog opgravingen gedaan. Wie weet wat er nog allemaal te vinden is in Stein.

Ontdek de grafcultuur
Nieuwsgierig naar de grafcultuur in Stein? Kom langs en ontdek dat bijzonder stukje Steinse historie. De vrijwilligers van het Museum voor Grafcultuur verwelkomen je graag om er alles over te vertellen. Het museum is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.stichtingerfgoedstein.nl.

Evenementen
Stein bruist van de evenementen en activiteiten. Wil je weten wat er allemaal te beleven valt? Ga naar www.gemeentestein.nl/evenementen.

Wist je dat Stein een belangrijke rol heeft gespeeld aan de vooravond van de 80-jarige oorlog? In oktober 1568 stak Willem van Oranje bij Obbicht met zijn leger over de Maas. In 2018 is dat 450 jaar geleden. Daarom vinden van maart tot en met oktober 2018 in Stein en omstreken tal van activiteiten plaats in het kader van het Herdenkingsjaar 1568. Meer weten over dit bijzondere jaar? Ga naar www.steinstilgenieten.nl

Toeristische Toekomstvisie Stein

Op 30 oktober 2017 werd op Kasteel Elsloo een startbijeenkomst georganiseerd om te komen tot een Toeristische Toekomstvisie voor de gemeente Stein. Partners daarin zijn de gemeente Stein, VVV Limburg, plaatselijke verenigingen, de DOP-en, ondernemers en inwoners.

Een onderdeel van de bijeenkomst was een brainstormsessie waarbij werd ingegaan op de 10 principes die een gast tegenwoordig hanteert. Wij willen u die niet onthouden:

Toeristische visie met de ‘10 principes’ als basis voor het denken

➢ Principe 1: Gasten zijn steeds meer visueel ingesteld. Ze willen het perfecte visuele plaatje en het daarbij horende geluid.

➢ Principe 2: In dit virtuele tijdperk, waar niets meer echt lijkt, wordt authenticiteit steeds hoger gewaardeerd.

➢ Principe 3: Gasten vinden duurzaamheid steeds belangrijker! Ze willen zich immers goed voelen over wat ze doen.

➢ Principe 4: De hedendaagse mens is gemakzuchtig en individualistisch. Hij gaat dus voor efficiency en een “Koninklijke Ontvangst”

➢ Principe 5: Gasten hebben veel reiservaring en zijn dus wereldwijs. “Internationaal” vinden ze sexy!

➢ Principe 6: Gasten willen het gevoel hebben dat ze op een plek zijn, waar er maar één van is. Want alleen op unieke plekken denken ze unieke ervaringen te beleven.

➢ Principe 7: De hedendaagse gast is een reisjunk. Hij reist 12 maanden per jaar, dus niet alleen tijdens de 3 maanden van de zomer. De gast wil dus ‘vertier’ tijdens 12 maanden.

➢ Principe 8: In de digitale wereld worden zintuiglijke ervaringen steeds belangrijker. Gasten willen een streek “proeven”, “ruiken”, “voelen” en “aanraken”.

➢ Principe 9: Gasten vinden zich “unieke personen” en willen verblijven op “unieke plekken”. Ze willen geen onderdeel zijn van “massa”, tenzij ze daar bewust voor kiezen.

➢ Principe 10: In een tijdperk van info-overload, onthouden alleen nog maar boeiende verhalen op het passende moment!

© Anya Niewierra 25 oktober 2017

Sfeerbeelden

Een mooie fotocollage met sfeerbeelden uit Elsloo en directe omgeving. Met dank aan dorpsgenoot Marc van der Hijden.

Maaskentj Leed

Het Maaskentjleed, het officiële volkslied van de gemeente Stein voorzien van mooie beelden uit de gemeente.

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.