Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Dossiers

Herinrichting Dr Poelsstraat / Ch de Geloesstraat

De werkgroep Verkeer & Veiligheid is in maart, mei, juni en oktober 2015 aanwezig geweest bij vier bewonersavonden inzake de herinrichting van de Doctor Poelsstraat en de Charles de Geloesstraat in Elsloo. 

Wateroverlast
Tijdens de eerste twee informatiebijeenkomsten is met name stilgestaan bij de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Tijdens deze bijeenkomsten is tevens naar voren gekomen dat met name de bewoners van de Dr. Poelsstraat wateroverlast ervaren bij hevige en/of langdurige regenval. De gemeente heeft daarop onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van het riool en de gekoppelde huisaansluitingen. De resultaten van dit onderzoek zijn tijdens de derde bijeenkomst met de bewoners gedeeld.

De werkgroep heeft kritische opmerkingen geplaatst over de planning van WML, Enexis en rioolaannemer: waarom niet op elkaar afstemmen om 3 x opbreken straat/trottoir te voorkomen en de daarmee gepaard gaande overlast te beperken. Bovendien zal dat aanzienlijk in de kosten schelen.
De reactie van de wethouder "….dat dit nu eenmaal zo gaat in Nederland en dat de gemeente daar geen invloed op heeft…." vonden wij niet ontvankelijk en we hebben hem uitgedaagd eens te laten zien dat Stein dat wel voor elkaar krijgt. De gemeente heeft ook gepolst naar de mogelijkheden, maar dat bleek plantechnisch echt onmogelijk.

Planning werkzaamheden
Tijdens de vierde bijeenkomst in oktober, waarbij een 80-tal bewoners aanwezig zijn, wordt de planning van de werkzaamheden door aannemer Van den Berk BV uit Erp aan de bewoners bekend gemaakt. In de Ch de Geloesstraat wordt op 23 oktober gestart en de afronding wordt vlak voor Kerstmis verwacht. De Dr Poelsstraat is in maart 2016 aan de beurt. De voortgang is natuurlijk sterk afhankelijk van het weer.

Het huisvuil kan op de normale dagen aangeboden worden. De aannemer zorgt dat die op een centrale plaats worden verzameld waar ze geleegd worden. Noodzakelijk dat duidelijk een huisnummer op de bakken staat.

Voor de start van de werkzaamkheden zal een bouwkundige vooropname van de aanliggende woningen gedaan worden door Vermeer Expertise BV. Dit met het oog op het vereenvoudigen van de afhandeling van evenutuele schadegevallen. Zowel gebreken binnen als buiten aan de woning worden omschreven en gefotografeerd. Blijkbaar kon de betreffende expert zich niet als zodanig legitimeren. De opdrachtgever Van den Berk BV zal zorgen dat dit vanaf nu in orde komt.

Tijdens deze bijeenkomst worden onderstaande klachten door bewoners geuit:

  • de vernieuwing van aansluitingen gas en water, bij een tiental woningen zijn nog geen binnenaansluitingen vernieuwd
  • bij de aanleg van de nieuwe nutsvoorzieningen zijn blijkbaar nogal wat schades ontstaan; de opname daarvan is nog niet overal afgerond en tevens ontstaat discussie of de bewoner nu wel of niet een afschrijft van het schaderapport moet ontvangen. De slotsom is dat de bewoner wel een afschrift van zijn schade moet ontvangen. De schade wordt ook bij een notaris geregisteerd. 
  • er zijn bewoners die blijkbaar verrast zijn door de mate en de duur van de wegafsluiting en zij ondervinden daarvan bijv overlast bij de uitvoering van hun bedrijf, parkeren van auto's en caravans etc. Geen verhaal bij gemeente mogelijk; dit hoort bij dit soort werk en men krijgt er ook veel goeds voor terug. 

ChdeGeloesstraat herinrichting

Parkeren en laden/lossen
Leveranciers, vuilophaaldienst en andere partijen blokkeren regelmatig de doorgang in de Ch de Geloesstraat wegens laden en lossen bij de achteringang van Aelserhof. Het verkeer stagneert niet alleen maar er ontstaan ook gevaarlijke situaties voor fietsers. De bewoners hebben ook geklaagd dat personeel en bezoekers van Vivantes niet alleen urenlang voor hun deur parkeren maar ook regelmatig voor hun oprit of deels op de stoep parkeren.

De werkgroep heeft een voorstel gedaan om het probleem structureel op te lossen door op een gedeelte van de groenvoorziening voor Aelserhof een parkeerplaats voor Vivantes personeel aan te leggen die tevens gebruikt kan worden als laad- en losplaats. Helaas is dat niet gelukt omdat met name de gemeente niet nog meer groen wil opofferen voor parkeerplek. Er wordt wel een strook groen gebruikt om aan de zijde van Aelserhof 9 parkeerplekken aan te leggen, waarvan er 3 worden aangemerkt als laad- en losplaats voor Vivantes (tussen 07.00 - 17.00 uur) Gemeente, Vivantes en bewoners zijn hiermee akkoord gegaan. 

Overigens kunnen bijna alle betrokken vrachtauto's ook de bestaande toerit naar Aelserhof gebruiken, maar dat vergt waarschijnlijk of te veel stuurmanskunst of er staan te veel auto's geparkeerd om te kunnen indraaien. Hieronder een treffend voorbeeld.

Ch de Geloesstraat laden lossen

Veiligheid voetgangers en schooljeugd
Tevens heeft de werkgroep voogesteld om een trottoir aan te leggen vanaf de hoek Ch de Geloesstraat/Dr Poelsstraat richting La Famille en St Augustinusschool. Voetgangers zijn daar vogelvrij voor te hard rijdend verkeer omdat ze daar verplicht op de rijbaan moet lopen. De gemeente is van mening dat het technisch te moeilijk is om daar een trottoir aan te leggen, gezien de beschikbare ruimte. Verder verwijst men naar het verkeersbesluit Aelserhof/ La Famille waarmee het gebied wordt aangemerkt als woonerf en er daardoor niet harder meer gereden mag worden dan 15 km. Al met al toch een hele verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Meer informatie over dit project staat op de website van de gemeente Stein www.gemeentestein.nl >

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact