Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Het samen zelf doen!

Aelse en het samen zelf doen!
Het is al eeuwen een van de belangrijkste karaktertrekken van Elsloo.

Aelsenaere laten zich niet makkelijk besturen.
Ze zorgen er samen zelf voor dat dingen voor elkaar komen en dat er mooie dingen groeien, los van overheden en politiek. Het heeft Elsloo de eigen kracht en de sociale cohesie gegeven die het dorp zo sterk en aantrekkelijk maakt.

Toch is het in deze tijd steeds moeilijker om die gezamenlijke eigen kracht vorm te blijven geven. Oude structuren veranderen met nieuwe inwoners. Drukte en individualisering zorgen ervoor dat mensen meer op zichzelf zijn. En internet is voor veel mensen het nieuwe dorp geworden. 

Dorpsplatform Elsloo wil aan het dna van het dorp "het samen zelf doen" nieuwe vormen toevoegen die mensen weer bij elkaar brengt. Dit maakt van Elsloo ook morgen het dorp, waarvan mensen zich uit eigen wil en overtuiging actief onderdeel voelen.

Hoe? Door een online en fysieke ontmoetingsplaats te bouwen waar iedere Aelsenaer zijn of haar ideeën kan laten zien en de hulp kan vragen van anderen om plannen te realiseren. Zowel fysiek en in denkkracht, als in middelen.

Wij dromen van een Elsloo waarin iedere inwoner het gevoel heeft onderdeel te zijn, maar vooral ook zelf invloed te hebben. Zo bouwen we de gemeenschap van morgen in een dorp dat al honderden jaren het thuis is voor mensen die het samen zelf doen.

Dat wat je aandacht geeft groeit. Wij gaan de eigen kracht van mensen aandacht, maar vooral ook het podium geven om mooie plannen te realiseren. Om zo iedere dag samen te groeien.

Aelse. Vrijplaats voor iedereen die het samen zelf wil doen.

doe mee klik

 

DOWNLOADS

OPEN: raadsnota Uitgangspunten DOPsgewijze Aanpak juni 2015 PDF

OPEN: subsidie toetsingscriteria pilots Eigen Kracht PDF

OPEN: Eigen Kracht Visie gemeente Stein maart 2014 PDF

OPEN: verslag 1e Eigen Kracht bijeenkomst Elsloo 23.01.2014 PDF

 

DOP's gewijze aanpak

Uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het dorpsontwikkelingsproces in de gemeente Stein 2015-2020 (Emilie Klinkers, mei 2015)

Gemeente Stein heeft in 2012 een nieuwe manier van werken geintroduceerd, namelijk die van het dorpsgericht werken via het dorpsontwikkelingsproces (de DOPsgewijze aanpak).

Bij die aanpak staat het dorp centraal: inwoners gaan in dialoog met elkaar over de huidige situatie en de toekomst van het dorp en ze bepalen samen wat er op de agenda komt van het DOP. 

Inwoners werken aan oplossingen die ze zelf, of samen met andere partijen, bedenken. De gemeente participeert, adviseert en faciliteert het proces. 

De gemeenteraad van Stein ging in de vergadering van 25 juni unaniem akkoord met de ambtelijke nota "Uitgangspunten voor DOPsgewijze aanpak". Inhoudelijk werden er niet veel woorden aan vuil gemaakt, dat hoeft ook niet want het is een goed stuk. Hieronder het bewuste fragment uit de raadsvergadering.

Hieronder kunt u het volledige document lezen en downloaden (15 pagina's)

DOWNLOADS

OPEN: raadsnota Uitgangspunten DOPsgewijze Aanpak juni 2015 PDF 

Meebeslissen en Doen !

Meebeslissen door simpelweg te doen! Burgerinitiatieven als alternatief voor overheidsgestuurde ingrepen op de leefbaarheid in het dorp.

Iedereen heeft wel een mening over hoe het beter of anders kan in het dorp. 

De een wil meer voorzieningen voor jongeren, de ander wil meer groen of heeft juist overlast van de bomen in zijn straat.
Laat je horen als je het graag anders ziet en denk mee over de oplossing. Het samen zelf doen!

burgerinitiatief

Wil je ook meebouwen aan Elsloo als ultiem voorbeeld van hoe mensen leefbaarheid bevorderen door het ‘samen zelf te doen’?
Neem dan contact op via info@dorpsplatform-elsloo.nl

Eigen Kracht

Eigen Kracht: inwoners nemen zelf het heft in handen om de leefbaarheid in hun dorp te behouden of te verbeteren. 
Naast deze zogenaamde "zelfredzame" burgerparticipatie kunnen burgers natuurlijk invloed op het beleid van overheden uitoefenen door te stemmen bij verkiezingen, door te lobbyen bij bestuurders en volksvertegenwoordigers, door inspraak en medezeggenschap.

Wil van Gansewinkel -dorpscontactfunctionarisBurgers houden zeggenschap over hun eigen leven, zeker als het contacten met organisaties en overheden betreft.

Uit onderzoek is gebleken dat een actieve inbreng van inwoners leidt tot een beter beleid dat ook nog eens beter aansluit bij wat mensen willen.

Inwoners moeten actief betrokken worden bij het uitvoeren van de missie, waarbij gezocht moet worden naar een gezamenlijk draagvlak.

Sociale samenhang (cohesie) zelfstandigheid, eigen identiteit en eigen verantwoordelijkheid zijn in het verlengde van de missie een essentieel uitgangspunt.

Kortom, bewaken en actief deelnemen om de huidige kernwaarden te behouden en waar mogelijk uit te breiden.

Op de foto: Wil van Gansewinkel, Gemeente Stein, dorpscontactfunctionaris voor de kern Elsloo. 

LINK: Overheid en Burgerparticipatie >

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop

Het samen zelf doen! Meer weten?