Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

 • elsloo-vergezicht
 • elsloovergezicht2
 • elsloo-kasteelpark
 • elsloo-kasteelpark2
 • oud-elsloo

Michiel de Ruyterstraat: veiligheid en woongenot

De (voorlopige) finale

Het heeft wat voeten in de aarde gehad... Maar na veelvuldig overleg, plannen maken, plannen herzien of naar de prullenmand verwijzen, bezwaren, dilemma's tussen eigen belang en algemeen belang en vooral veel niet kunnen of niet mogen discussies, is het hoofdpijndossier "Michiel de Ruyterstraat" eindelijk in de (voorlopige) finale beland. 

Niet de gewenste 30 km-zone, geen parkeervakken, geen middengeleiders, geen straatjuwelen of welke maatregel dan ook om de snelheid in te perken en onveilige verkeerssituaties op te lossen. Maar uiteindelijk werden toch enkele successen behaald.

Op het gevaarlijke kruispunt Michiel de Ruyterstraat-Rembrandtstraat-Jacob Catsstraat is een zebrapad aangelegd. Dan kunnen daar in elk geval voetgangers (en fietsers te voet) veilig oversteken. Tevens heeft een zebrapad een snelheidsremmende werking.

Daarnaast werd aan het andere uiteinde van de straat, nabij het Dor Verschureplein, een opvallende 30 km aanduiding gerealiseerd voor automobilisten die het dorp binnen rijden (ofschoon die aanduiding naar mening van de buurtbewoners dus enkele honderden meters verderop bij de rotonde Steinderweg hoort te staan...) Tevens werd de weg bij de bushalte versmald met de plaatsing van zogenaamde straatjuwelen.

Tenslotte is ook afgesproken dat de gemeente op gezette tijden langs beide weghelften de welbekende smiley's zal plaatsen die hardrijders bestraffend aankijken en anderen een glimlach tonen. 

Hieronder het nieuwe zebrapad (klik op afbeelding voor vergroting)

Michiel de Ruyterstraat
Michiel de Ruyterstraat
Michiel de Ruyterstraat

Belangrijk is vooral dat de Michiel de Ruyterstraat hoog op de agenda staat in het "Verkeersarrangement Elsloo" waarvan dit najaar de informatieavonden volgen. Bewoners van heel Elsloo kunnen dan in een aantal sessies hun zegje doen over de verkeerssituatie in hun wijk en oplossingsgerichte voorstellen doen. Dat wil niet zeggen dat alle knelpunten gelijk worden opgelost. Want uiteindelijk bepalen financiële, verkeerstechnische, infrastructurele en vooral politieke prioriteiten of en wanneer uw wijk aan de buurt komt. Wij houden u ook daarover op de hoogte.

De bewoners van de Michiel de Ruyterstraat hebben in de loop van juni 2016 onderstaande brief van de gemeente Stein op de deurmat gevonden.

Geachte heer, mevrouw,

Langs deze weg willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de (verkeers)situatie in Michiel de Ruyterstraat te Elsloo.

Korte terugblik
Naar aanleiding van de Eigen Kracht bijeenkomst van januari 2014 heeft er in september 2014 een nieuwe bijeenkomst plaatsgevonden. Dit heeft geleid dat er in 2014 een werkgroep Verkeer & Veiligheid is geformeerd met als eerste casus “ Verkeersveiligheid Michiel de Ruyterstraat”. In samenspraak met de bewoners zijn door de werkgroep voorstellen opgesteld welke in december 2014 zijn overhandigd aan Wethouder Hendrix. Dit heeft geleid tot 2 bewonersavonden, één op 13 juli 2015 en één op 30 september 2015.

Korte termijn maatregelen
Tijdens de bewonersavond van 30 september 2015 zijn door de aanwezigen voorstellen gedaan voor enkele korte termijn maatregelen. In samenwerking met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid van de Stichting Dorpsplatform Elsloo, de vertegenwoordigers van de Michiel de Ruyterstraat en de Gemeente Stein zijn deze voorstellen uitgebreid besproken en uitgewerkt.

Uitkomst laatste overleg
Op 25 april 2016 heeft een laatste overleg plaatsgevonden met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid, de buurtvertegenwoordigers, de politie en de Gemeente Stein. Tijdens dit overleg zijn concrete afspraken gemaakt hoe deze korte termijn maatregelen worden ingevuld.

Kruispunt Michiel de Ruyterstraat / Rembrandstraat
De voetgangersoversteekplaats (VOP) ter hoogte van het kruispunt Michiel de Ruyterstraat / Rembrandstraat zal worden aangelegd conform bijlage.
Om de veiligheid van fietsers te vergroten wordt de middengeleider bij deze VOP versmald tot 1,5 meter. Het smaller uitvoeren van deze middengeleider is gezien de veiligheid voor voetgangers en rolstoelgebruikers niet mogelijk.


Kruispunt Michiel de Ruyterstraat / Frans Halsstraat
Na het uitwerken van diverse ontwerpen, ter verbetering van de verkeersveiligheid, ter hoogte van kruispunt Michiel de Ruyterstraat / Frans Halsstraat is tijdens de verschillende overleggen gebleken dat onvoldoende draagkracht is voor het nemen van maatregelen op dit kruispunt. Zowel het toepassen van smalle middengeleiders alsook straatjuwelen blijken beide geen geschikte oplossing. Samen zijn wij tot de conclusie gekomen om hier geen maatregelen te nemen. Het kruispunt zal bij een reconstructie van Michiel de Ruyterstraat worden meegenomen.

Snelheidsdisplays (Smiley’s)
Het permanent toepassen van snelheidsdisplays is geen optie, aangezien de werking van deze displays in de loop der tijd afneemt. Afspraak is dat de snelheidsdisplays 3x per jaar, ca. 3 weken lang geplaatst worden t.h.v. huisnr. 26 en 47.

Veegplan
Het vallen van de bladeren, alsook de vruchten, leidt ieder jaar tot veel overlast. Bij wijze van proef is de gemeente bereid op afroep een extra veegronde te houden bij hevige overlast.
De buurtvertegenwoordigers, Inge Lemmens-Bruijnseels (huisnr. 37) en Ad Nijssen (huisnr. 27), zijn hiervoor het eerste aanspreekpunt. Bij hevige overlast zullen zij contact opnemen met de gemeente voor het maken van een afspraak voor een extra veegronde. De buurtvertegenwoordigers zullen u vervolgens informeren wanneer dit zal zijn, zodat de straat autovrij gemaakt kan worden voor een optimaal resultaat.

Herstelplan trottoirs
Michiel de Ruyterstraat is voor dit jaar niet opgenomen in het onderhoudsplan. Dit jaar worden door een extern bureau nieuwe inventarisaties gemaakt voor het onderhoudsplan 2017 en 2018. Dit bureau beoordeeld onafhankelijk welke locaties de komende 2 jaren worden opgenomen.
Ernstige schades kunnen gelijk gemeld worden bij de Algemene Dienst, via de website www.gemeentestein.nl.

Planning
Voordat de VOP kan worden aangelegd, dient een verkeersbesluit te worden genomen. Na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken bezwaar aan tekenen.
Wanneer wij geen bezwaren ontvangen, kan de VOP op korte termijn gerealiseerd worden. Onze doelstelling is om voor de bouwvak 2016 deze VOP te realiseren.

Lange termijn maatregelen / verkeersarrangement Elsloo
Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor het “Verkeersarrangement Elsloo”. Tijdens dit verkeersarrangement komt ook de Michiel de Ruyterstraat aan bod. De lange termijn maatregelen zullen in dit verkeersarrangement worden meegenomen. Zodra bekend is wanneer dit arrangement gehouden wordt zullen wij u hierover informeren.


Wat er aan vooraf ging...

Tijdens de Eigen Kracht bijeenkomst in september 2014 was een van de gespreksonderwerpen het hard rijden op de Michiel de Ruyterstraat en het effect daarvan op het woongenot. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers, voor overlast van vallend blad en bolsters op het fietspad. De toen opgerichte werkgroep Verkeer & Veiligheid gaat zich in de zaak verdiepen. Drie van de werkgroepleden wonen op de Michiel de Ruyterstraat of in de directe omgeving en kennen de situatie uit eigen ervaring. Zodoende is de werkgroep goed in staat de knelpunten in een pamflet te verwoorden.

Kaart MdRstraatklik op kaart voor totaal overzicht

Dit wordt begin december 2014 in de vorm van een enquete huis-aan-huis bezorgd in de Michiel de Ruyterstraat en een week later weer opgehaald. De primaire insteek is om de straat ook als 30 km zone aan te merken, net als de rest van Elsloo. Daarnaast worden nog 5 andere knelpunten benoemd. De bewoners hebben in de enquete de mogelijkheid om eigen punten aan te dragen en daar maken ook enkele bewoners gebruik van. Hieronder kunt u het enqueteformulier lezen.

Van de 56 gezinnen zijn er maar liefst 50 het eens met onze stelling " Michiel de Ruyterstraat, veilig voor bewoners en verkeer"
en ondertekenen het pamflet.

 

Buurtactie 30km voorzijde | klik voor vergroting Buurtactie 30km achterzijde | klik voor vergroting

De standpunten worden samengevat in een brief aan College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad. Deze kunt u beneden integraal lezen.

De ondertekende pamfletten en opmerkingen van buurtbewoners worden bijgevoegd en op 15 december 2014 aan wethouder Hendrix aangeboden. Tijdens dit eerste gesprek met de wethouder en materiedeskundige ambtenaren wordt al direct duidelijk dat over onze eerste eis, 30 km zone, niet te praten valt omdat de Michiel de Ruyterstraat jaren geleden door de Gemeenteraad werd aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg en het kenmerk daarvan is o.a. dat er 50 km gereden mag worden en dat het een voorrangsweg betreft.

In maart 2015 vindt een twee gesprek plaats waarbij al onze voorstellen onder de loep worden genomen en waarbij tevens de resultaten van de verkeersmeeting kenbaar worden gemaakt.
Er zijn gemiddeld 5000 motorvoertuigen per dag in de straat geteld. De werkgroep vindt dat heel veel, maar volgens de gemeente valt dat binnen de bandbreedtes van normaal gebruik op een vergelijkbare weg.
Daaruit blijkt tevens dat 85% van het verkeer niet harder rijdt dan 48 km/u. Dus feitelijk wordt er niet te hard gereden.... maar de beleving van de bewoners is anders! En natuurlijk is het afgezet tegen de rest van Elsloo waar maar 30 km/u gereden mag worden, wel hard!
Van de 15% die de snelheid overtreed zijn er wel forse overschrijdingen waargenomen: de hoogst gemeten snelheid was 93 km/u.....

Het povere resultaat na die tweede gespreksronde is dat er extra veegrondes worden toegezegd om het gevaarlijke blad en de bolsters van het fietspad te verwijderen. Ook zal er in januari een verkeersmeeting in de straat gehouden worden. Tenslotte wordt wel onderkend dat het een drukke straat is en dat ze als zodanig wordt meegenomen in een op te stellen Verkeersarrangement voor heel Elsloo, dat in 2016 wordt opgesteld.

Een derde gesprek in april levert in elk geval op dat er studie wordt gedaan naar de aanleg van parkeervakken in de straat. Enerzijds om op die manier een snelheidsremmende werking te realiseren, anderzijds om het parkeren te reguleren. Tevens wordt de aanleg van zogenaamde "straatjuwelen" bekeken, snelheidsremmende obstakels zoals die ook succesvol in de Burg. Eussenstraat zijn aangelegd. Deze zouden dan in de nabijheid van de parkeervakken moeten komen. 
Tevens wordt onderzocht of de fietspaden ook voorzien kunnen worden van een zodanige aanduiding op de grond. De werkgroep krijgt ook de toezegging dat de wethouder bij het eerstkomende overleg met de politie zal overleggen over snelheidscontroles en handhavend optreden daar tegen.

Naar aanleiding van die enquete heeft de gemeente nadere onderzoeken laten uitvoeren, zoals een verkeersmeting naar snelheid en verkeersintensiteit, een ongevallen analyse en een verkeerskundige schouw. Deze vond in juni plaats en toonde vergelijkbare resultaten met de meting in januari. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 105 km/uur en 85% van de voertuigen bleeft onder de 50 km, het gemiddelde was 47 km/uur. Maar nogmaals, ten opzichte van de rest van Elsloo en voor de beleving van de bewoners is dat hard.

Omdat de overgrote meerderheid zich wel aan de snelheid houdt is de politie niet voornemens om controles uit te oefenen, mede wegens personele en budgettaire redenen.

De werkgroep en gemeente hebben regelmatig overlegd waarbij een aantal onmogelijkheden de revue passeerden maar gelukkig ook een aantal mogelijke oplossingen gevonden werden.

Update 13 juli 2015

Tijdens een informatieavond voor de bewoners op 13 juli (in het Maaslandcentrum) heeft de gemeente deze onderzoeksresultaten en mogelijke oplossingen op de korte en lange termijn met de bewoners gedeeld. Er waren een 30-tal inwoners aanwezig, die regelmatig hun onvrede over zaken hebben geuit, zoals: het harde rijden (er is zelfs een auto vlak voor een woonkamervenster tot stilstand gekomen omdat de bestuurder de macht over het stuur verloor) de wortels van de bomen die de stoep liften en zelfs de funderingen dreigen te beschadigen, het vele afval van de bomen die putkolken verstoppen en voor gevaar op het rijwielpad zorgen.

Menigeen vond het opvallend dat de gemeente de laatste jaren geen meldingen van ongelukken met persoonlijk letsel heeft binnen gekregen, terwijl door de vervuiling van het rijwielpad toch regelmatig fietsers op straat of in de struiken belanden. De bewoners willen in grote meerderheid 30 km in hun straat, maar volgens wethouder Hendrix is dat geen optie omdat alle daarmee samenhangende maatregelen een investering van ruim 1 miljoen vergen. De situatie in de straat wordt in 2016 in het kader van het verkeersarrangement bestudeerd. Vooralsnog kunnen alleen onderstaande punten uitgevoerd worden. De bewoners twijfelen of deze maatregelen bijdragen aan de veiligheid in hun straat. Het advies van de werkgroep Verkeer & Veiligheid is om het in elk geval te proberen. Partijen zullen hierover in september opnieuw in conclaaf gaan. 

MdRstraat2 30.09.2015

Update 7 september 2015

Op maandag 7 september heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid een informeel gesprek gehad met 12 bewoners van de Michiel de Ruyterstraat over de voorgestelde verkeersmaatregelen.
We hebben alleen de bewoners uitgenodigd die ook op de eerste bewonersavond aanwezig waren. Hieronder een korte weergave van dat gesprek:

 • er zijn volgens de aanwezigen in het algemeen geen klachten over veegrondes, alleen in de herfst moet extra geveegd worden; vooral veegrondes nodig op plaatsen waar geen bebouwing is. (groenstroken )
 • bewoners hebben navraag gedaan bij hoveniers en volgens alles zijn bomen wel snoeibaar
 • complimenten voor nieuwe oplossing 30 km aanduiding nabij bushalte/Leenhouts; straatjuweel werkt perfect voor fietsers
 • putten/kolken zijn aangepakt, waren vooral verstopt door plastic poepzakjes honden (op uiteinden straat staan wel poepbakken)
 • trottoirs liggen er slecht bij, niet alleen door wortels bomen maar ook door werkzaamheden gas en glasvezel
 • voortschrijdend inzicht heeft bij een groeiend aantal bewoners gezorgd dat 30 km geen "must" meer is (de helft van de aanwezigen spreekt zich in deze zin uit)
 • parkeervakken, straatjuwelen en bij 30 km mogelijk drempels en andere snelheidsremmende maatregelen worden door betreffende bewoners als onwenselijk aangemerkt
 • hele discussie over nut of niet van de parkeervakken, waarbij soms ook eigen belang meespreekt
 • vanuit bewoners komt voorstel om snelheidsremmende maatregel in bocht ter hoogte van kruising Frans Halsstraat aan te leggen in vorm van kleine vluchtheuvel, in de trant zoals die onlangs is aangelegd op Heerstraat Zuid in Stein. Zelfs een klein obstakel kan snelheid daar al remmen
 • sommigen verkeren in veronderstelling dat hele straat vol straatjuwelen komt te staan, wij bevestigen dat het om een 4-tal gaat; men ziet het nut er niet echt van in
 • een bewoner stelt voor in plaats daarvan kattenogen te gebruiken, die sorteren ook in donker effect
 • ter hoogte van huisnummers 37 – 49 zijn geen parkeervakken gewenst
 • blijkbaar stopt Veolia bus soms niet bij halte omdat de daar geparkeerde auto’s dat onmogelijk maken
 • een buurtbewoner doet voorstel om aan elke toerit van straat een bord te plaatsen met vermelding van boete die staat op overschrijden doorgetrokken streep langs rijwielstrook...230 Euro !! Overzicht boete's >
 • bewoners willen desnoods actie voeren om verkeersgebruikers te wijzen op snelheid en ander fout rijgedrag
 • bewoners stellen voor zebrapad aan te leggen bij verkeersdrempel kruising Rembrandstraat / Jacob Catsstraat
 • kritiek op functioneren boa’s: te weinig zichtbaar in Elsloo en treden niet handelend op bij overtredingen
 • bewoner klaagt over grote coniferen bij bushalte Dor. Verschureplein, heeft eigenaar van het perceel daar op aangesproken maar die zegt dat coniferen niet van hem zijn maar van gemeente
 • bewoners vragen om een nieuwe buurtenquete naar aanleiding van mogelijke oplossingen

Op woensdag 30 september 2015 werd door de gemeente Stein voor de bewoners van de Michiel de Ruyterstraat de tweede informatie avond georganiseerd over de verkeersveiligheid en het woongenot in hun straat. 
Er waren zo'n 50 bewoners van de straat aanwezig. Na een uitvoerige discussie waarbij de voor- en nadelen van mogelijke aanpassingen tegen elkaar werden afgewogen, resteerden uiteindelijk de volgende opties die de gemeente verder gaat onderzoeken en/of uitwerken.

1. zebrapad bij kruispunt Michiel de Ruyterstraat-Rembrandtstraat-Jacob Catsstraat
2. smalle verkeersgeleiders aan weerszijden van kruispunt Michiel de Ruyterstraat-Frans Halsstraat-Maarten Trompstraat die de weghelften van elkaar scheiden en een snelheidsremmend effect hebben
3. veegplan voor trottoirs en fietspaden
4. herstelactie van de trottoirs is nodig (niet correct opgeleverd na aanleg nieuwe gasleiding en glasvezel) Niet alleen in de Michiel de Ruyterstraat maar in de hele wijk Crupel
5. inmiddels al gerealiseerd: duidelijke aankondiging 30 km zone richting Dor. Verschureplein ondersteund met straatjuwelen, snelheidssmiley aan weerszijden van de weg
6. ook zijn de putdeksels in de straat opnieuw en gelijk iets hoger gelegd, waardoor de geluidoverlast daarvan in elk geval al minder is

 

De bewoners ontvangen het uitgewerkte plan per mail of post

De eerder geopperde parkeervakken ondersteund met straatjuwelen konden niet op veel sympathie van de bewoners rekenen. Het fietspad blijft ongewijzigd bestaan, met doorgetrokken streep! Ondanks dat iedereen "sociaal" rijdt en de doorgetrokken streep overschrijd om tegenliggers de ruimte te geven, is dat niet alleen gevaarlijk voor fietsers maar ook strafbaar. De boete die hierop staat bedraagt maar liefst 230 euro! Zie hier de "prijslijst" voor 2015 >

Update 15 december 2015

De gemeente maakt de uitwerking van de plannen openbaar middels ontwerpen voor de verkeersgeleiders en de oversteekplaats bij de kruising Michiel de Ruyterstraat / Rembrandtstraat. Deze kunt u onderaan dit artikel downloaden (3 stuks)
Uiteindelijk werden de middengeleiders na bezwaren van diverse bewoners weer naar de prullenmand verwezen.

MdRstraat Ontwerp Verkeersgeleiders 12

 


 

Korte samenvatting van het project Michiel de Ruyterstraat:

Naam Project       Omschrijving       Status      
                       
 Verkeerssituatie Michiel de Ruyterstraat       - 30 km zone in Michiel de Ruyterstraat       afgewezen door gemeente      
        - Michiel de Ruyterstraat opnemen in Verkeersarrangement Elsloo       gerealiseerd      
        - rechts voorrang verlenen       afgewezen ikv verkeerswet      
        - aanmerken vaste parkeervakken aan beide zijden       door bewoners afgewezen      
        - aanleg "straatjuwelen" snelheidsremmende obstakels       afgewezen door gemeente      
        - zebrapad kruising Rembrandstraat/Catsstraat       gerealiseerd      
        - waarschuwing smiley's vaker plaatsen       gepland      
        - verkeersgeleiders as van de weg bij kruising Halsstraat       door bewoners afgewezen      
        - betere signalering rijwielpad       afgewezen ikv verkeerswet      
        - snelheidscontroles en handhavend optreden politie       afgewezen: geen mankracht      
        - meer veegrondes bij vallend blad en noten       gerealiseerd      
        - herstelactie trottoirs in hele wijk Crupel       gepland      
        - markering 30 km zone nabij bushalte Dor Verschureplein       gerealiseerd      
        - putdeksels opnieuw gelegd en nu hoger       gerealiseerd      

      - snoeien bomen
      afgewezen door gemeente
     

aanvraag = is bij werkgroep in behandeling
ingediend = project is bij gemeente ingediend
studie = gemeente heeft project in studie
gepland = project is goedgekeurd door gemeente en gepland
gerealiseerd = alle formaliteiten afgehandeld en fysiek gerealiseerd (indien van toepassing)
afgewezen= voorstel door gemeente afgewezen (of door bewoners)


Bestanden downloaden

OPEN: Gemeentebesluit Michiel de Ruyterstraat juni 2016 PDF

OPEN: MdRstraat verslag bewonersavond 13.07.2015 PDF

OPEN: MdRstraat presentatie bewonersavond 13.07.2015 PDF

OPEN: MdRstraat antwoord gemeente over verkeersveiligheid 26.03.2015 PDF

OPEN: MdRstraat brief naar gemeente 15.12.2014 PDF
Uitslag enquete gehouden onder 56 bewoners van de Michiel de Ruyterstraat. Hiervan retourneerden 50 bewoners een ingevulde en ondertekende enquete. De enquete zelf staat ook in dit artikel.

OPEN: MdRstraat uitslag enquete 12.2014 PDF

OPEN: MdRstraat compleet dossier PDF
Uitslag enquete gehouden onder 56 bewoners van de Michiel de Ruyterstraat. Hiervan retourneerden 50 bewoners een ingevulde en ondertekende enquete. De enquete zelf staat ook in dit artikel.

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidiëren

Gemeente Stein

Het Stein van morgen
Strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
Kennis, kunde en ervaring
Belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
Informatie-hulp-steun
Ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
Het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
Cursussen-workshops-hulpinloop

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.