Herinrichting Dr Poelsstraat / Ch de Geloesstraat

De werkgroep Verkeer & Veiligheid is in maart, mei, juni en oktober 2015 aanwezig geweest bij vier bewonersavonden inzake de herinrichting van de Doctor Poelsstraat en de Charles de Geloesstraat in Elsloo. 

Wateroverlast
Tijdens de eerste twee informatiebijeenkomsten is met name stilgestaan bij de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Tijdens deze bijeenkomsten is tevens naar voren gekomen dat met name de bewoners van de Dr. Poelsstraat wateroverlast ervaren bij hevige en/of langdurige regenval. De gemeente heeft daarop onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van het riool en de gekoppelde huisaansluitingen. De resultaten van dit onderzoek zijn tijdens de derde bijeenkomst met de bewoners gedeeld.

De werkgroep heeft kritische opmerkingen geplaatst over de planning van WML, Enexis en rioolaannemer: waarom niet op elkaar afstemmen om 3 x opbreken straat/trottoir te voorkomen en de daarmee gepaard gaande overlast te beperken. Bovendien zal dat aanzienlijk in de kosten schelen.
De reactie van de wethouder "….dat dit nu eenmaal zo gaat in Nederland en dat de gemeente daar geen invloed op heeft…." vonden wij niet ontvankelijk en we hebben hem uitgedaagd eens te laten zien dat Stein dat wel voor elkaar krijgt. De gemeente heeft ook gepolst naar de mogelijkheden, maar dat bleek plantechnisch echt onmogelijk.

Planning werkzaamheden
Tijdens de vierde bijeenkomst in oktober, waarbij een 80-tal bewoners aanwezig zijn, wordt de planning van de werkzaamheden door aannemer Van den Berk BV uit Erp aan de bewoners bekend gemaakt. In de Ch de Geloesstraat wordt op 23 oktober gestart en de afronding wordt vlak voor Kerstmis verwacht. De Dr Poelsstraat is in maart 2016 aan de beurt. De voortgang is natuurlijk sterk afhankelijk van het weer.

Het huisvuil kan op de normale dagen aangeboden worden. De aannemer zorgt dat die op een centrale plaats worden verzameld waar ze geleegd worden. Noodzakelijk dat duidelijk een huisnummer op de bakken staat.

Voor de start van de werkzaamkheden zal een bouwkundige vooropname van de aanliggende woningen gedaan worden door Vermeer Expertise BV. Dit met het oog op het vereenvoudigen van de afhandeling van evenutuele schadegevallen. Zowel gebreken binnen als buiten aan de woning worden omschreven en gefotografeerd. Blijkbaar kon de betreffende expert zich niet als zodanig legitimeren. De opdrachtgever Van den Berk BV zal zorgen dat dit vanaf nu in orde komt.

Tijdens deze bijeenkomst worden onderstaande klachten door bewoners geuit:

  • de vernieuwing van aansluitingen gas en water, bij een tiental woningen zijn nog geen binnenaansluitingen vernieuwd
  • bij de aanleg van de nieuwe nutsvoorzieningen zijn blijkbaar nogal wat schades ontstaan; de opname daarvan is nog niet overal afgerond en tevens ontstaat discussie of de bewoner nu wel of niet een afschrijft van het schaderapport moet ontvangen. De slotsom is dat de bewoner wel een afschrift van zijn schade moet ontvangen. De schade wordt ook bij een notaris geregisteerd. 
  • er zijn bewoners die blijkbaar verrast zijn door de mate en de duur van de wegafsluiting en zij ondervinden daarvan bijv overlast bij de uitvoering van hun bedrijf, parkeren van auto's en caravans etc. Geen verhaal bij gemeente mogelijk; dit hoort bij dit soort werk en men krijgt er ook veel goeds voor terug.

 

 

ChdeGeloesstraat herinrichting

Parkeren en laden/lossen
Leveranciers, vuilophaaldienst en andere partijen blokkeren regelmatig de doorgang in de Ch de Geloesstraat wegens laden en lossen bij de achteringang van Aelserhof. Het verkeer stagneert niet alleen maar er ontstaan ook gevaarlijke situaties voor fietsers. De bewoners hebben ook geklaagd dat personeel en bezoekers van Vivantes niet alleen urenlang voor hun deur parkeren maar ook regelmatig voor hun oprit of deels op de stoep parkeren.

De werkgroep heeft een voorstel gedaan om het probleem structureel op te lossen door op een gedeelte van de groenvoorziening voor Aelserhof een parkeerplaats voor Vivantes personeel aan te leggen die tevens gebruikt kan worden als laad- en losplaats. Helaas is dat niet gelukt omdat met name de gemeente niet nog meer groen wil opofferen voor parkeerplek. Er wordt wel een strook groen gebruikt om aan de zijde van Aelserhof 9 parkeerplekken aan te leggen, waarvan er 3 worden aangemerkt als laad- en losplaats voor Vivantes (tussen 07.00 - 17.00 uur) Gemeente, Vivantes en bewoners zijn hiermee akkoord gegaan. 

Overigens kunnen bijna alle betrokken vrachtauto's ook de bestaande toerit naar Aelserhof gebruiken, maar dat vergt waarschijnlijk of te veel stuurmanskunst of er staan te veel auto's geparkeerd om te kunnen indraaien. Hieronder een treffend voorbeeld.

Ch de Geloesstraat laden lossen

Veiligheid voetgangers en schooljeugd
Tevens heeft de werkgroep voogesteld om een trottoir aan te leggen vanaf de hoek Ch de Geloesstraat/Dr Poelsstraat richting La Famille en St Augustinusschool. Voetgangers zijn daar vogelvrij voor te hard rijdend verkeer omdat ze daar verplicht op de rijbaan moet lopen. De gemeente is van mening dat het technisch te moeilijk is om daar een trottoir aan te leggen, gezien de beschikbare ruimte. Verder verwijst men naar het verkeersbesluit Aelserhof/ La Famille waarmee het gebied wordt aangemerkt als woonerf en er daardoor niet harder meer gereden mag worden dan 15 km. Al met al toch een hele verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Meer informatie over dit project staat op de website van de gemeente Stein www.gemeentestein.nl >

Project Aelserhof/La Famille

Eindelijk een veilige omgeving!

Vanaf donderdag 24 september 2015 zijn rond het woonzorgcomplex Aelserhof/La Famille enkele verkeersmaatregelen van kracht geworden.

De werkgroep Verkeer & Veiligheid van Stichting Dorpsplatform Elsloo heeft sedert najaar 2014 geijverd voor meer parkeerruimte rond het Medisch Centrum Elsloo en een herinrichting daarvan.

Tevens wilden zij dat de gemeente Stein verkeersmaatregelen zou nemen om de omgeving veiliger te maken voor voetgangers en fietsers.

Woonerf Geloesstraat 24.09.2015

Dagelijks bezoeken vele honderden mensen het zorg- en verpleegcentrum alsmede de daarin gevestigde huisartsen, apotheek, fysio en andere zorgverleners.

Die bezoekers en ook de bewoners van het zorgcomplex en aanleunwoningen moeten op de rijbaan lopen wegens het ontbreken van trottoirs. De gemeente heeft laten weten dat er technisch gezien onvoldoende ruimte is om daar trottoirs aan te leggen.

Naast het complex is basisschool St Augustinus gevestigd. Het parkeerterrein en toeritten worden veel door ouders en kinderen gebruikt.

Kortom, een onveilige omgeving voor jong en oud.

BlauweZone juiste tijd 29.09.2015

Veelvuldig overleg met de gemeente heeft tot het volgende resultaat geleid:

- een 20-tal nieuwe parkeerplaatsen aan de Ch de Gavrestraat
- een blauwe zone op de eerste parkeerstrook voor de apotheek, waar met gebruik van parkeerschijf maximaal 2 uur mag worden geparkeerd
- aanleg 2 extra minder-validen parkeerplaatsen
- het hele gebied is aangemerkt als woonerf, waardoor de maximum snelheid 15 km/uur bedraagt en dat is stapvoets rijden vanaf de toerit aan de Mgr d'Arbergstraat en vanaf Ch de Geloesstraat
- tussen parkeerplaats en Mgr d’Arbergstraat is een trottoir aangelegd
- het pad vanaf apotheek langs tafeltennishal naar Mgr d’Arbergstraat is aangemerkt als voetpad en om het fietsen en brommen helemaal te ontmoedigen is er een fietssluis geplaatst

Politie en Boa’s gaan controleren op handhaving en zullen zonodig verbaliserend optreden.

Woonerf Arbergstraat 24.09.2015

Lees meer

Michiel de Ruyterstraat: veiligheid en woongenot

De (voorlopige) finale

Het heeft wat voeten in de aarde gehad... Maar na veelvuldig overleg, plannen maken, plannen herzien of naar de prullenmand verwijzen, bezwaren, dilemma's tussen eigen belang en algemeen belang en vooral veel niet kunnen of niet mogen discussies, is het hoofdpijndossier "Michiel de Ruyterstraat" eindelijk in de (voorlopige) finale beland. 

Niet de gewenste 30 km-zone, geen parkeervakken, geen middengeleiders, geen straatjuwelen of welke maatregel dan ook om de snelheid in te perken en onveilige verkeerssituaties op te lossen. Maar uiteindelijk werden toch enkele successen behaald.

Op het gevaarlijke kruispunt Michiel de Ruyterstraat-Rembrandtstraat-Jacob Catsstraat is een zebrapad aangelegd. Dan kunnen daar in elk geval voetgangers (en fietsers te voet) veilig oversteken. Tevens heeft een zebrapad een snelheidsremmende werking.

Daarnaast werd aan het andere uiteinde van de straat, nabij het Dor Verschureplein, een opvallende 30 km aanduiding gerealiseerd voor automobilisten die het dorp binnen rijden (ofschoon die aanduiding naar mening van de buurtbewoners dus enkele honderden meters verderop bij de rotonde Steinderweg hoort te staan...) Tevens werd de weg bij de bushalte versmald met de plaatsing van zogenaamde straatjuwelen.

Tenslotte is ook afgesproken dat de gemeente op gezette tijden langs beide weghelften de welbekende smiley's zal plaatsen die hardrijders bestraffend aankijken en anderen een glimlach tonen. 

Hieronder het nieuwe zebrapad (klik op afbeelding voor vergroting)

Michiel de Ruyterstraat
Michiel de Ruyterstraat
Michiel de Ruyterstraat

Belangrijk is vooral dat de Michiel de Ruyterstraat hoog op de agenda staat in het "Verkeersarrangement Elsloo" waarvan dit najaar de informatieavonden volgen. Bewoners van heel Elsloo kunnen dan in een aantal sessies hun zegje doen over de verkeerssituatie in hun wijk en oplossingsgerichte voorstellen doen. Dat wil niet zeggen dat alle knelpunten gelijk worden opgelost. Want uiteindelijk bepalen financiële, verkeerstechnische, infrastructurele en vooral politieke prioriteiten of en wanneer uw wijk aan de buurt komt. Wij houden u ook daarover op de hoogte.

De bewoners van de Michiel de Ruyterstraat hebben in de loop van juni 2016 onderstaande brief van de gemeente Stein op de deurmat gevonden.

Geachte heer, mevrouw,

Langs deze weg willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de (verkeers)situatie in Michiel de Ruyterstraat te Elsloo.

Korte terugblik
Naar aanleiding van de Eigen Kracht bijeenkomst van januari 2014 heeft er in september 2014 een nieuwe bijeenkomst plaatsgevonden. Dit heeft geleid dat er in 2014 een werkgroep Verkeer & Veiligheid is geformeerd met als eerste casus “ Verkeersveiligheid Michiel de Ruyterstraat”. In samenspraak met de bewoners zijn door de werkgroep voorstellen opgesteld welke in december 2014 zijn overhandigd aan Wethouder Hendrix. Dit heeft geleid tot 2 bewonersavonden, één op 13 juli 2015 en één op 30 september 2015.

Korte termijn maatregelen
Tijdens de bewonersavond van 30 september 2015 zijn door de aanwezigen voorstellen gedaan voor enkele korte termijn maatregelen. In samenwerking met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid van de Stichting Dorpsplatform Elsloo, de vertegenwoordigers van de Michiel de Ruyterstraat en de Gemeente Stein zijn deze voorstellen uitgebreid besproken en uitgewerkt.

Uitkomst laatste overleg
Op 25 april 2016 heeft een laatste overleg plaatsgevonden met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid, de buurtvertegenwoordigers, de politie en de Gemeente Stein. Tijdens dit overleg zijn concrete afspraken gemaakt hoe deze korte termijn maatregelen worden ingevuld.

Kruispunt Michiel de Ruyterstraat / Rembrandstraat
De voetgangersoversteekplaats (VOP) ter hoogte van het kruispunt Michiel de Ruyterstraat / Rembrandstraat zal worden aangelegd conform bijlage.
Om de veiligheid van fietsers te vergroten wordt de middengeleider bij deze VOP versmald tot 1,5 meter. Het smaller uitvoeren van deze middengeleider is gezien de veiligheid voor voetgangers en rolstoelgebruikers niet mogelijk.

Lees meer

Groenonderhoud

Eind juli 2016 heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo bij de gemeente haar ongenoegen geuit over het onderhoud van openbaar gemeentelijk groen en het achterwege blijven van de onkruidbestrijding op en langs trottoirs.

Vooral het uiblijven van onkruidbestrijding langs de trottoirs is de bewoners een doorn in het oog. Hieronder een kleine bloemlezing en dit zijn geen uitwassen maar een normaal beeld in Elsloo.

Klik op eerste afbeelding en blader dan door.

Groenonderhoud
Groenonderhoud
Groenonderhoud
Groenonderhoud
Groenonderhoud
Groenonderhoud
Groenonderhoud
Groenonderhoud
Groenonderhoud

Een telefoontje met de gemeente op 2 augustus leerde ons dat:
- Scharberg al op de planning stond om de eerste of tweede week van augustus gemaaid te worden
- alleen 1 meter langs weg maaien en rest niet (bijv Elserveldstraat) wordt bewust gedaan om de natuur daarachter haar gang te laten gaan.... ecologisch beleid noemt men dat.... op onze reactie dat het vmnl brandnetels zijn, werd geantwoord dat dit ook natuur is....
- erkend wordt dat trottoirs, goten een probleem zijn nu er niet meer gif gespoten mag worden maar ook dat men wellicht te laat begonnen is en er daardoor struiken onkruid van 0,5 meter verdelgd moeten worden
- de achterblijvende verbrande resten niet direct als een probleem gezien worden, immers andere jaren bleef na gif spuiten ook verdord onkruid achter (ja, maar dat was dan wel geen 0,5 meter hoog)

Actuele status: op de Scharberg is inderdaad gemaaid; de onkruidhoeveelheid in de straten is verbeterd doordat kort na de klacht veegwagens met stalen borstels een groot deel van het onkruid verwijderden. Op de trottoirs laat de bestrijding nog steeds te wensen over, ondanks de inzet van heteluchtwagen en fakkelbranders. De afgebrande resten struikgewas staan een maand later nog steeds fier langs de lantaarnpalen...
Onze tip voor de bewoners: ga het onkruid op warme, droge dagen te lijf met (schoonmaak) azijn met of zonder toegevoegd afwasmiddel.

Uitkijkpunt Rolberg

 

Rolberg1
Rolberg2
Rolberg3
Rolberg4
Rolberg5
Rolberg6
Rolberg7
Rolberg 8
Rolberg9

Lees meer

Het samen zelf doen! Meer weten?