Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Project Domein Elsloo

Een van de concrete punten waar de Werkgroep Cultuur & Recreatie van het Dorpsplatform momenteel mee bezig is, betreft het ontwikkelen van een visie over de recreatieve en toeristische mogelijkheden rond de oude kern van Elsloo, Catsop en Terhagen. Wij hebben dit de werk- en merknaam Domein Elsloo gegeven. 

Groeten uit Elsloo

In maart 2017 heeft de werkgroep een Roadmap Domein Elsloo aangeboden aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein. Het verkorte projectplan en de toelichting door de werkgroep werd door het gemeentebestuur positief ontvangen.

U kunt deze Roadmap hieronder downloaden.

Hierin wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is en wat de bedoeling van Domein Elsloo is, wie de participanten zijn, een overzicht van de gewenste actiepunten etc. Er worden een 15 tal concrete deelprojecten genoemd die de recreatieve en toeristische ontwikkelingen van Elsloo naar een hoger plan moeten tillen.

OPEN: Domein Elsloo Roadmap PDF

 


De werkgroep Domein Elsloo heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd in het Maaslandcentrum. Geinteresseerden werden bereikt via de website van het Dorpsplatform Elsloo en in de Wegwijzer. Daarnaast zijn mogelijke geinteresseerden direct benaderd via de email. Tijdens de eerste bijeenkomst op 9 november 2015 waren er zo'n 30 mensen aanwezig, zowel vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en individuen. Er werd gebrainstormd over de behoefte aan samenwerking in Elsloo. Dit is gedaan door in een drietal subgroepen het gesprek aan te gaan over een aantal vragen rond samenwerking. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er een duidelijke behoefte is aan samenwerking om daarmee Elsloo te versterken zowel in toeristisch-economisch opzicht als in sociaal opzicht.

Brainstormsessie DomeinElsloo 2015 11 09

Vanuit deze positieve feedback op dit initiatief bij de brainstormsessie is door de werkgroep Domein Elsloo op 14 december een tweede bijeenkomst georganiseerd om na te gaan hoe vorm gegeven kan worden aan samenwerking in Elsloo. Bij deze bijeenkomst zijn twee presentaties gegeven. De eerste presentatie werd gegeven door Sven Kools van de VVV en ging in op hoe Elsloo momenteel terugkomt in de programma’s van de VVV, maar ook hoe Elsloo beter gepositioneerd zou kunnen worden vanuit toeristisch oogpunt. Bij de tweede presentatie werd door Rene Gerats van Limburgs Landschap nader ingegaan op de plannen die zij hebben voor het kasteelpark met onder andere een bezoekerscentrum en een nieuw theehuis.
Na deze presentaties is plenair gesproken over de inhoud van de presentaties en andere vormen van samenwerking. Ook hier was veel positieve feedback vanuit de aanwezigen.


Elsloo heeft veel te bieden. De mooie historische dorpskern en Kasteel Elsloo liggen temidden van prachtige natuurgebieden.
Het Bunderbos met zijn unieke hellingbossen, bijzondere flora en fauna, de vele bronnen en afvoerbeekjes. De Grensmaas en de vergezichten over het Maasdal.
Maar ook monumenten als de Schippersbeurs en de Augustinuskerk met haar waardevolle kunsthistorische schatten.
De buurtschappen Catsop en Terhagen met hun gerenoveerde boerderijen, pachtweiden, oude holle wegen, historische plaatsen, oude spoorbrug en Winanduskapel, vormen een aaneengesloten geheel met het oude Maasdorp.

Kortom er is veel te zien, maar ook te proeven bij de goede horecavoorzieningen.
Momenteel ontbreekt echter een integraal beeld van de mogelijkheden die Elsloo te bieden heeft aan bezoekers. Vanuit de werkgroep Domein Elsloo, onderdeel van het Dorpsplatform Elsloo, willen we dit integrale beeld ontwikkelen en uitdragen. Dit willen we zoveel mogelijk doen in samenwerking met bestaande partijen.

elsloo

Visie en missie van het Dorpsplatform Elsloo (Aelse)

“Aelse en het samen zelf doen!”
Dat is al eeuwen lang een van de belangrijkste karaktertrekken van Elsloo. Aelsenaere laten zich niet makkelijk besturen. 
Ze zorgen er samen zelf voor dat dingen voor elkaar komen en dat er mooie dingen groeien, los van overheden en politiek. Het heeft Elsloo de eigen kracht en de sociale cohesie gegeven die het dorp zo sterk en aantrekkelijk maakt.
Toch is het in deze tijd steeds moeilijker om die gezamenlijke eigen kracht vorm te blijven geven. Oude structuren veranderen met nieuwe inwoners. Drukte en individualisering zorgen ervoor dat mensen meer op zichzelf zijn. En internet is voor veel mensen het nieuwe dorp geworden.

Vanuit deze context is op 13 april 2015 het Dorpsplatform Elsloo opgericht. Het Dorpsplatform wordt gefaciliteerd door de gemeente Stein in het kader van “Eigen Kracht” waarbij burgerparticipatie en samenredzaamheid centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden. De missie van het Dorpsplatform is het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in Elsloo, door het (pro)actief behartigen van de belangen van alle inwoners van Elsloo, zonder enige uitzondering, op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied.

Waar spreken we precies over?

De term domein is de middeleeuwse aanduiding van alles wat tot een kasteel behoort, dus landschap en bebouwing. Door het gebruik van de term “domein” leggen we een relatie tussen het kasteel, het landschap en de oude bebouwing (kernen Oud-Elsloo, Terhagen en Catsop) er om heen.

elsloo maasberg

Tot dit project behoren:

Wat betreft Gebouwen en Landschap:

Kasteel Elsloo met de Slakmolen en het kasteelpark
Botanische tuin
Elslooer bossen (onderdeel van Bunderbos)
Zoerbeemden , authentiek stuk Maasdal tussen Wiert en Julianakanaal)
Grensmaas natuurpark de Sainterbeemden
Landschap Catsop (Middeleeuws cultuurlandschap)
Kern Catsop, ontginningsgehucht
Winanduskapel
Catsopperhof
Kern Terhagen
Historische spoorbrug
St Augustinuskerk en graftombe de Geloes
Historische kern Oud Elsloo
Streekmuseum de Schippersbeurs
Insnijding Julianakanaal
Vergezichten over Maasdal

Wat betreft organisaties en bedrijven:

NV Theodora,
Stichting Limburgs Landschap (inclusief de Elsloose beheerscommissie)
Stichting Beheer Sponsorgelden Landgoed en Kasteelpark Elsloo
Instituut voor Natuureducatie IVN Elsloo
Buurtverenigingen ’t Dörp, Catsop, Dikke Stein en Kaakstraat/Terhagen
Stichting Streekmuseum Elsloo
Cultuurhistorische vereniging d’Arberg
Stichting Dorpsplatform Elsloo
Horeca :Concon, Auwt Aelse, Bourgondiër, kasteel Elsloo, In den Conincx, ’t Raodhoes, de Dikke Stein, IJsboerderij Catsop, de Babbelaer, Djive
Molenaars slakmolen
Stichting Welzijnszorg-Plus
Kerkbestuur Sint Augustinusparochie
Stichting Kleine Monumenten
VVV Zuid-Limburg
Hengelvereniging Juliana
Hardloopvrienden Elsloo

foto museumtuin 1966

Wat willen we bereiken met dit project?

Met het project domein Elsloo wil de werkgroep een integraal beeld van de historische kern van Elsloo ontwikkelen en uitdragen. Daarbij heeft het dorpsplatform ook specifiek aandacht voor sociale aspecten, zoals bevorderen van werkgelegenheid en het verhogen van de participatiegraad, hierbij rekening houdend met het gemeentelijk beleid op dit gebied.
Samen met de organisaties en ondernemers van het domein Elsloo willen we inventariseren hoe we deze doelstelling vorm kunnen geven. Hoewel de historische kern van Elsloo bol staat van de cultuurhistorie en er veel natuurbeleving in de nabijheid is kan deze door de bezoeker niet altijd gemakkelijk ervaren worden.
Onderdelen van dit project zouden kunnen zijn:

1. Het afstemmen en verruimen van openingstijden.
De verschillende locaties in het historische hart van Elsloo hebben vaak verschillende, niet overlappende openingstijden. Dit betekent dat bezoekers de ene locatie wel kunnen bezoeken, maar bij een andere locatie voor een gesloten deur staan. Hierdoor wordt het bezoekerspotentieel onvoldoende benut. Door het beter afstemmen van openingstijden en dit duidelijk communiceren naar (toekomstige) bezoekers is het mogelijk met geen of minimale kosten het bezoekerspotentieel te verhogen. Gezamenlijk kunnen arrangementen aangeboden worden.

2. Het versterken van de onderlinge samenwerking en daarmee van Elsloo een duidelijker merk maken
Sommige plaatsen in de regio, zoals bijvoorbeeld Maastricht, hebben een sterk merk, toegespitst op een of meerdere doelgroepen. Ook voor Elsloo is het mogelijk een merk te ontwikkelen, gegeven de unieke en sterke punten van Elsloo. Hiervoor is het noodzakelijk om de sterke punten van Elsloo te identificeren en hiermee samenhangend de doelgroepen. In een volgende stap kan dan vastgesteld worden hoe deze doelgroepen benaderd kunnen worden vanuit de betrokken partijen.

3. Sociale ontmoeting en maatschappelijke betrokkenheid
Ook in Elsloo zijn er inwoners die niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan onze maatschappij. We willen de deelname bevorderen van geïsoleerde mensen en groepen aan het maatschappelijke leven, door hen te betrekken en waar mogelijk actief te laten participeren aan onze samenleving. Zo willen we de maatschappelijke betrokkenheid bij onder meer natuur, cultuur, toerisme en horeca binnen het domein bevorderen. Dit kan ook door het aanbieden van stage- en leer-werkplaatsen (leerling gastheer, horeca-assistenten, groenbeheerders, bewaker openbare ruimte, toeristisch medewerkers) en de inzet van vrijwilligers of werkzoekenden. Dit willen we in samenhang doen met andere projecten van het dorpsplatform, zoals het dorpsontmoetingscentrum (zie ook onze website voor meer informatie: http://www.dorpsplatform-elsloo.nl/ ).

4. Het gezamenlijk organiseren van evenementen
In Elsloo worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld: Winandusmarkt, Carnaval Mundial, Vlaaienfeest, Molendag, Monumentendag, Open dagen, Historisch Festival, Excursies etc.
Door samenwerking en (waar dat nodig en of wenselijk is) gezamenlijke aanpak kan een (activiteiten)agenda worden opgesteld die in het kader van het domein gepromoot kan worden. Ook kunnen aankomende beroepsbeoefenaars, de inwoners die opgeleid worden binnen een leer/werkbaan, werkzoekenden, vrijwilligers en de cliënten van woon- en zorgcentra betrokken worden bij de evenementen.