Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

Update 24.01.2020

Het nieuwe uiterlijk van de Stationsstraat is al goed zichtbaar. Wat nog ontbreekt is het aanbrengen van de beplanting en de deklaag. Hieronder de laatste ontwikkelingen rondom dit project.

Beplanting
Er is een enquête gehouden over de aanplanting van bomen. De meeste stemmen zijn uitgegaan naar Boom 1, de Amberboom waarbij men de keuze had uit onderstaande twee bomen.

Boom 1 Liquidambar styraciflua ‘Moraine’ (Amberboom) meer info >

Stationsstraat boom 1

 

Boom 2 Acer freemanii ‘Autumn Blaze’ (Esdoorn)

Stationsstraat boom 2

De gemeente wil zoveel mogelijk beplanting aanbrengen in het plantseizoen (t/m april). Maar ze zijn ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Ook voor de beplanting van de boomvakken en groenstroken is een ontwerp gemaakt. Hieronder een impressie van welke beplanting in de groenstroken komt. Elk plantvak wordt gevuld met één of meerdere van deze planten. Het totale beplantingsplan is te zien op de website van Gemeente Stein >

Stationsstraat planten

klik voor vergroting op bovenstaande afbeelding


Planning van de resterende werkzaamheden

Momenteel ligt men iets voor op het schema. In de oorspronkelijke planning werd aangegeven om fase 3 net voor de carnaval gereed te hebben. Men is echter nu al zo ver en in de eerste week van februari starten we met fase 4.1 (als de weersomstandigheden zo gunstig blijven als op dit moment).

De afspraak om elk weekeinde de straat weer beschikbaar te hebben voor het autoverkeer blijft gehandhaafd. Tevens wordt gezorgd voor een goede bereikbaarheid in de carnavalsweek. In die week worden er geen werkzaamheden uitgevoerd.


Blijf op de hoogte

Gemeente en/of Van Boekel informeren jullie tijdig wanneer er veranderingen plaats gaan vinden.
De bewoners en bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar worden gehouden. Op de projectborden is de fasering te zien en voor detailinformatie verwijzen wij naar de projectsite van de aannemer.

Op deze site >>  staan ook de diverse formulieren voor het afkoppelen van het hemelwater, eventuele klachten- en of schadeformulieren. Je kan je ook aanmelden voor directe informatie via de WhatsApp groep van het project.

Daarnaast is het mogelijk om persoonlijk vragen te stellen. Elke maandagmorgen tussen 9:00 uur en 10:00 uur is er een inloopspreekuur op het kantoor van Van Boekel, aan de Sanderboutlaan 2A in Elsloo.

Op 24 juni 2019 was een bijeenkomst tussen gemeente en een aantal omwonenden van het binnenterrein (weide Pijpers). De gemeente wil het binnenterrein gaan gebruiken voor materiaalopslag en bouwketen van de aannemer en als tijdelijk parkeerterrein voor omwonenden tijdens de herinrichting van de Stationsstraat.

Omdat de gemeente de weide voor 5 jaar gepacht heeft, met optie tot koop, vrezen omwonenden dat deze ook gebruikt gaat worden tijdens de werkzaamheden aan Jurgensstraat, Dorine Verschureplein en Michiel de Ruyterstraat. Ook doen geruchten de ronde als zou er woningbouw gaan komen of een supermarkt.

Hieronder in de downloads een verslag van deze bijeenkomst.

Downloads:

- Begeleidend schrijven 09.07.2019 bij verslag en bijlagen >

Verslag bijeenkomst 24.06.2019 met omwonenden weiland >

- Bijlage: inrichting binnenterrein >

- Voorwaarden gebruik binnenterrein >


Update 30.04.2019

Op maandag 29 april organiseerde de gemeente Stein een volgende infoavond over de herinrichting van de Stationsstraat. Tijdens deze bijeenkomst werd het ontwerp gepresenteerd dat tot stand is gekomen mede dankzij inbreng van omwonenden en bedrijven tijdens eerdere sessies. Ook werd er info gegeven over het afkoppelen en opvangen van regenwater zodat dit niet via het riool wordt afgevoerd. Wegens ziekte van wethouder Hendrix voerde gemeentelijk projectleider Rob Geraedts het woord.

Zowel het ontwerp als het item over het afkoppelen van regenwater konden op instemming van de ca 80 omwonenden en andere belangstellenden rekenen. Er werden enkele vragen gesteld over de te verwachten overlast door aankoppelen nieuwe riool als ook over het afkoppelen van het regenwater. Beide operaties zorgen slechts voor enkele uren overlast per aansluiting. De werkzaamheden starten omstreeks 20 augustus 2019 en gaan minimaal 8 maanden duren; een strenge winter kan deze duur mogelijk gaan verlengen.

Herinrichting Stationsstraat 20190429 3 2
klik voor vergroting

Pas toen het ging over legaliseren van oneigenlijk grondgebruik door bewoners danwel de gemeente, was er sprake van enige beroering in de zaal. Het is gebleken dat bij 68 (!) percelen/woningen sprake is van oneigenlijk gebruik dat vaak al tientallen jaren gedoogd wordt. In veel gevallen hebben bewoners een stuk van hun voortuin of oprit op gemeentelijke grond liggen, vaak zonder dat zij zich hier van bewust zijn. Anderzijds heeft de gemeente bijv. trottoirs aangelegd op grond die niet van haar is maar van de aanpalende eigenaren.

Kortom een situatie die ongewenst is en nu bij de herinrichting opgelost kan worden. Bewoners kunnen de oneigenlijk gebruikte grond van de gemeente kopen voor 35 euro per m2, anderzijds betaalt de gemeente 10 euro aan bewoners die een oneigenlijk gebruikt stuk grond aan de gemeente verkopen. Volgens de projectleider wordt het verschil gebruikt om de kosten van overdracht mee te betalen, die in beide gevallen voor rekening van de gemeente komen.

Overigens is de aankoop/verkoop vrijwillig en de gemeente gaat ook niet verlangen dat bewoners hun voortuin gaan inkorten als deze niet tot aankoop overgaan; dan blijft de gedoogsituatie onveranderd bestaan.... maar wie wil dat?! Een ingehuurde rentmeester gaat een en ander individueel met betrokken bewoners overleggen.

Herinrichting Stationsstraat 20190429 2 555x370 2

Er ontstond enige opwinding toen enkele bewoners tijdens de vergadering vernamen dat de gemeente ter plaatse een weiland (in de volksmond "de wei van de Pieper") heeft gepacht, voor 5 jaar met een optie tot koop. Zie wit-omkaderd gebied op onderstaande afbeelding, klik voor vergroting.

Pijpers Elsloo weiland 2
Dit weiland gaat tijdens de werkzaamheden gebruikt worden als opslag voor de aannemer alsmede als parkeerterrein voor omwonenden op momenten dat de Stationsstraat open ligt. Enkele omwonenden voorzien voor een lange periode grote overlast bij hun achtertuin als daar vrachtverkeer en personenauto's gaan passeren.

Volgens een welingelichte bron heeft de gemeente het weiland voor 5 jaar gepacht omdat opslag en parkeerplaats ook dienst kunnen doen bij de herinrichting van Dorine Verschureplein en Jurgensstraat die na de herinrichting van de Stationsstraat op de rol staan. Projectleider Rob Geraedts bood zijn excuses aan omdat betreffende bewoners niet vooraf zijn geinformeerd over deze beslissing. Overigens heeft de gemeente hiervoor ook nog geen vergunning aangevraagd moest dezelfde projectleider erkennen.

Meer informatie op de website van Plangroep Heggen >


Update 15.02.2019

Tijdelijke eenrichting Jurgensstraat

Momenteel legt WML een nieuwe waterleiding in de Stationsstraat in Elsloo. Hiervoor vinden graafwerkzaamheden plaats en staat er regelmatig een graafmachine of vrachtauto in de straat. Deze belemmeren de doorstroming van het verkeer. Veel automobilisten wijken dan ook uit naar omliggende straten, met name de Jurgensstraat. Vanwege het aantal geparkeerde auto’s in de Jurgensstraat is het lastig om uit te wijken in geval van een tegemoetkomende auto. De Jurgensstraat kan dit extra verkeersaanbod dan ook niet aan. Vanwege van de verkeersveiligheid en de doorstroming heeft de gemeente besloten preventief een eenrichtingsverkeer in te stellen in de Jurgensstraat. De nieuwe situatie wordt door verkeersborden aangegeven.

Na het vervangen van de waterleiding in de Stationsstraat wordt ook de Stationsstraat zelf gereconstrueerd. Als deze reconstructie voltooid is, wordt de eenrichting in de Jurgensstraat weer opgeheven. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2020 afgerond zijn. De komende maanden wordt in de Jurgensstraat en omliggende straten in Elsloo snelheidsmeters geplaatst. Hiermee wordt de verkeerssituatie gemonitord, hetgeen kan leiden tot aanvullende (verkeers-)maatregelen of handhaving.

Voor de goede orde: de Jurgensstraat is toegankelijk vanaf Dor. Verschureplein richting Schoolstraat. En de Stationsstraat vanaf Raadhuisstraat tot Dor. Verschureplein. Waarbij menigeen zich af vraagt of het bord in de Jurgensstraat wel duidelijk genoeg geplaatst is voor het verkeer, zie onderstaande foto van Mariëlle Nijsten. Was handiger geweest om het bord aan de rechterzijde te plaatsen of aan beide zijden een bord. Het verbodsbord aan de Schoolstraat richting Jurgensstraat is zo goed als onzichtbaar voor het indraaiend verkeer; vandaar dat menig automobilist halverwege de Jurgensstraat door tegenliggers geattendeerd wordt dat hij tegen de verkeersstroom in op een eenrichtingsweg rijdt.

Klik op onderstaande foto voor vergroting.

Luchtfoto plangebied


Informatieavond herinrichting Stationsstraat Elsloo
Op woensdag 7 november organiseerde de gemeente een informatieavond voor inwoners over de volgende stap in de uitwerking van de herinrichting van de Stationsstraat in Elsloo. 

Verkeersarrangement en voorontwerp
Aanleiding is het verkeersarrangement dat vorig jaar is uitgevoerd in Elsloo, waarbij ook de Stationsstraat aan bod kwam. De conclusie was dat alleen een totale herinrichting van de Stationsstraat een oplossing kan bieden aan de verkeersproblemen die inwoners ervaren en de lokale wensen. De gemeente heeft een voorontwerp laten opstellen dat een half jaar geleden is gepresenteerd. Dit ontwerp liet met name de indeling van de weg zien met de geplande parkeer- en verkeersvoorzieningen.

Stedenbouwkundig ontwerp
Voor de verdere uitwerking van de plannen heeft de gemeente Adviesbureau Heggen gecontracteerd. Zij hebben de suggesties, ideeën en wensen die op de vorige avond zijn ingebracht verzameld en vertaald in een stedenbouwkundig ontwerp.

Uit het ontwerp blijkt dat de rijstrook van de Stationsstraat aanzienlijk smaller gaat worden dan dat die nu al is! Er kunnen straks op delen van de Stationsstraat geen twee auto's langs elkaar over de rijstrook; de doorstroming wordt geregeld door 'n wisselende voorrangssituatie. Naast de rijbaan komen aan beide zijden parkeerstroken afgewisseld met kleinschalige groenvoorzieningen. Naast de parkeerstroken komen nieuwe trottoirs. De parkeerstroken gaan nagenoeg naadloos over op de rijstrook en kunnen daardoor optimaal gebruikt worden. 

Riolering en afkoppelen
Onderzoek heeft uitgewezen dat ook de riolering aan vervanging toe is en met het vervangen willen we tevens zo veel mogelijk regenwater afkoppelen van het bestaande riool en in de bodem infiltreren. 

Planning
De planning voorafgaand aan de echte werkzaamheden:

  • Opstellen definitief ontwerp: november 2018
  • 2e bewonersavond: december 2018
  • Opstellen bestek en -tekeningen: dec. 2018 – feb. 2019
  • Aanbesteding: maart 2019
  • 3e bewonersavond: mei 2019
  • Start uitvoering: medio mei 2019

Allereerst gaat WML het waterleidingnetwerk onder de trottoirs vervangen; daarna komen alle huisaansluitingen aan de beurt. 
Vervolgens zal op z'n vroegst vanaf mei 2019 het complete rioolstelsel onder de Stationsstraat worden vervangen, inclusief de huisaansluitingen. Dat zal gefaseerd gebeuren, steeds in stroken/wegdelen van zo'n 70 meter. Nadat het riool vervangen is, wordt een afwerklaag gelegd waarna de straat berijdbaar is. Asfaltering en afwerking gebeurt later als de rioolwerken in de hele straat zijn afgerond.

De trottoirs komen het laatst aan de beurt, zodoende zijn alle huizen en winkel tijdens de werkzaamheden steeds bereikbaar. De bewoners moeten de auto elders parkeren als hun wegdeel aan de beurt is. Laden en lossen kan tot aan het wegdeel waaraan gewerkt wordt; de maximale afstand tot de winkel is dan ca 35 meter.

Meer informatie op http://plangroepheggen.nl/reconstructie-stationsstraat-te-elsloo/


klik op onderstaande afbeelding voor vergroting


Stationsstraat Elsloo

 

Ondanks de warme voorjaarsavond op donderdag 19 april 2018, had toch een 70-tal bewoners van de Stationsstraat (en andere belangstellenden) de moeite genomen om naar de informatieavond te komen over de herinrichting van de Stationsstraat in Elsloo.

Verkeersarrangement
Aanleiding is het verkeersarrangement dat afgelopen jaar is uitgevoerd in Elsloo, waarbij ook de Stationsstraat aan bod kwam. De gemeente heeft de resultaten geëvalueerd, gedeeld en besproken met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo. De conclusie is dat alleen een totale herinrichting van de Stationsstraat een oplossing kan bieden aan de problemen die inwoners ervaren en de lokale wensen.
Alle bevindingen uit het Verkeersarrangement kunt u hier lezen >

Voorontwerp
Om richting te geven aan de invulling van de gewenste situatie is een voorontwerp opgesteld. Dit voorontwerp is met de aanwezigen besproken alsmede over de planning van het herinrichtingsproject dat in de loop van 2019 gaat starten en doorloopt tot in 2020.

De werkzaamheden behelsen: een versmalling van de rijbaan, een parkeerstrook met groenvoorziening aan één zijde van de straat, opheffen parkeren op de straat, nieuwe en op plaatsen bredere trottoirs, vernieuwing nutsvoorzieningen, nieuwe riolering en aanleg separate hemelwaterafvoer.
Kortom, niet zomaar wat aanpassingen maar een complete herinrichting!

Stationsstraat plan dwarsdoorsnede

 

Een dwarsdoorsnede van de voorgestelde nieuwe rijbaan, parkeerstrook, groen en trottoir. Klik voor vergroting.

Een vergelijkbare situatie bestaat in de Ambyerstraat in Amby die vorig jaar werd heringericht, alleen is daar geen sprake van groenvoorziening > neem hier een kijkje 

Er werden met name door aanwezige winkeliers en dienstverleners kritische vragen gesteld over de duur van de werkzaamheden, de verwachte overlast, de bereikbaarheid van de winkels etc. Ook werden er vraagtekens geplaatst bij de geringe toename van de parkeercapaciteit (van 70 naar 74 plekken) Een bewoner attendeerde het projectteam nog op een strook grond van 50 meter halverwege de Stationsstraat, die eigendom van de gemeente blijkt te zijn en wellicht ook aangewend kan worden als parkeerruimte.

Inspraak
Na de pauze konden de bewoners in diverse subgroepen kennis nemen van het voorontwerp en hun ideeën nog inbrengen. Nadat deze al dan niet in het ontwerp zijn opgenomen, volgt een volgende inspraakronde voor alle bewoners.

Hier kunt het verslag lezen van deze avond (gemaakt door Gemeente Stein)