Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Verslag Dorpsschouw 15 juni 2018

Vrijdag 15 juni jl. heeft de jaarlijkse Dorpsschouw Elsloo plaatsgevonden. Deelnemers van het Dorpsplatform Elsloo, inwoners van Elsloo en een afvaardiging van de gemeente Stein maakten gezamenlijk een rondgang door een aantal straten van Elsloo en bespraken de kwaliteit van de openbare ruimte.

Actielijst
Het onderhoud van de openbare ruimte, in de breedste zin van het woord, kwam aan bod. Meest besproken onderwerpen waren onkruidbestrijding op trottoirs en in goten, het maaien van bermen en gazons, het snoeien van hagen, de opgroei van boomwortels bij trottoirs en wegen en het onderhoud van verharding (naar aanleiding van verzakkingen e.d.). In overleg met het Dorpsplatform Elsloo wordt een concrete actielijst opgesteld die de gemeente verder gaat oppakken.

Dorpsschouw 15.06.2018 deelnemersIMG 2217

Onderstaande personen hebben aan de schouw deelgenomen:

Gemeente Stein:
Wethouder Danny Hendriks, Roger Vluggen, Dennis Veugelers, Wil van Gansewinkel, Servé Notermans (Algemene Dienst), Addy Bouwens (Algemene Dienst), Gavyn Kleintjes (Stagiair van Algemene Dienst),
Inwoners:
Guus Peters (raadslid DOS), Victor Lampe, Sandra Haga, Jos Salden, Stefan Dobbelstein
Werkgroep Verkeer & Veiligheid:
Jan Stijnen, Pierre Kusters en Peter Gulikers.


 Werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo maakte onderstaand verslag van de Dorpsschouw op 15 juni 2018

Na het welkomswoord geeft wethouder Hendrix een toelichting over het totale onderhoud van groen en wegen in de gemeente Stein. De bedragen die de Raad hiervoor ter beschikking stelt zijn:

- voor groenonderhoud € 1.000.000,- 
- wegenonderhoud € 800.000,-.
- chemisch onkruid verwijderen € 10.000,-  
- onkruid branden of met water vernietigen € 50.000,-.

Chemisch bestrijden is wettelijk verboden, dus moet verplicht voor de andere, duurdere opties gekozen worden.

Stein gaat voor kwaliteit A
Beeldkwaliteit centrum, woonstraten, verhardingen en plantsoenen

Centrum-gebieden krijgen in het beleid van de gemeente Stein een A- kwaliteit. Dit houdt in dat hier de lat voor wat betreft onkruidbestrijding, zwerfvuil en dergelijke hoger ligt dan in de overige gebieden. De kwaliteit moet hier “goed” zijn. De overige gebieden onderhoudt Stein op "basis" kwaliteit.

Wat de verschillende beelden inhouden is vertaald in duidelijke plaatjes en beschrijvingen. Deze plaatjes en beschrijvingen zijn een landelijk erkend en gebruikt systeem zodat het voor aannemer duidelijk is wat van hem wordt verlangd. De gemeente neemt op de website de plaatjes en bijbehorende beschrijvingen van diverse veel voorkomende vragen van burgers op. Zo kunnen inwoners zelf toetsen of in de straat het beeld aan de gewenste kwaliteit voldoet.

Voorbeeld:
De straten in de gemeente moeten voldoen aan de kwaliteitseis basis: Dit betekent in woord en beeld het volgende:
- Op verhardingen: Er mag matig tot redelijk veel onkruid zijn
- In Plantsoenen: Er is pleksgewijs onkruid.

Het winkelcentrum in Stein heeft A-kwaliteit. Gazons,.trottoirs e.d. worden regelmatig onderhouden en gemaaid. Overige plekken zoals de Scharberg en Driekuilenweg in Elsloo slechts 2 keer per jaar.

Tijdens de schouw heeft de gemeente duidelijk geconstateerd dat het onderhoud beneden peil is.

De planning van onderhoud loop over de diverse kernen. Per twee jaar inspectie van het totale wegenplan.
Stein-schoon: Naast de reguliere Vixia medewerkers die de wijken en wegen schoonhouden, ondersteunen er ook 4 stageaires als werktraject.

Hieronder een aantal detailvoorbeelden die opvielen (klik op afbeelding voor vergroting)

[widgetkit id="1" name="Dorpsschouw Elsloo 15 juni 2018"]

Stoep voor Maaslandcentrum: Veel onkruid en gras groeit over tegels.
Dross. van Zuenestraat: Aan een kant goot en stoep prima en aan de andere zijde veel onkruid op stoep en goot. 

“Vogelbuurt” o.a. Sijzenhof parkeerplaatsen en toegangspad voor hoger gelegen woningen veel onkruid.
Zwaluwhof: Betonnen platen om bomen weghalen (wortels duwen deze omhoog). Dit probleem doet zich in bijna alle straten voor waar deze platen gebruik zijn.

KinderTuin Meerdel: Verzamelplaats voor jeugdigen op scooters en brommers. Kan de ingang niet verkleind worden zodat de brommers/scooters niet meer binnen kunnen? Dit is een overlastgevende hangplek. Naast gelegen sportveldje aan de onderzijde veel wateroverlast en modder.

Mezenhof: Overgroeiende onkruid en takken tegenover de woonhuizen (snoeien)

Driekuilenweg: Bermen onkruid links en rechts snoeien en onkruid maaien.

Esdoornstraat en Beukstraat: Aanplanting op nieuw beplanten.

Hoek Scharberg/Beukstraat: Maaien. Uitzicht wordt hier zeer belemmerd waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Scharberg bij zitbanken struiken beneden snoeien voor beter uitzicht op kanaal en verder Rijkswaterstaat

Vanuit Sint Gillisstraat recht oversteken richting brug. Er is nu al een pad gebaand om hiernaar beneden te gaan richting brug. Is het mogelijk hier een trap te maken? Wellicht een actie voor de werkgroep Domein Elsloo om Rijkswaterstaat hiervoor te benaderen?
Tevens het door voetgangers gebaande pad vanaf einde rijwielpad tot aan de “Dikke Stein definitief maken. (Hoge gras vergroot kans op tekenbeten)

Scharbergweg: Verhard parkeren uitbreiden richting Stein (grote parkeerdruk).

Op de Berg, achter de kerk zowel links als rechts snoeien en voet- of rijwielpad van onkruid vrijmaken.

Plein naast de kerk: wie is de eigenaar? Kerk of gemeente? (wordt uitgezocht). Ook hier onkruid verwijderen en perken snoeien.

Uitkijkpunt in de bocht van op de Berg: Hele hoek renoveren en uitzicht op Julianakanaal en Maas verbeteren door struiken terug te snoeien en drie bomen te snoeien.
Dit is in potentie een toeristische uitkijkpunt van de eerste orde.

Op de Berg: Bestrating bij kerktrappen en verder opknappen (zeer ongelijk).

Maasberg: Helling snoeien en in de bocht beneden begroeiing permanent kort houden in verband met een veilig uitzicht voor het verkeer.
Tevens alvorens te snoeien de rommel uit de helling verwijderen. Plastic wordt nu versnippert, blijft liggen en belast daardoor het milieu.

Dorpstraat en Raadhuisstraat: Klinkers terugplaatsen op de plaatsen waar nu asfalt is gebruikt om kuilen en gaten renoveren.
Afbakening rond de bomen verwijderen en aan passen.

Schoolstraat: Parkeervakken onkruid vrij maken.

Charles de Gavrestraat: straatgoten en stoepranden links en rechts onkruidvrij maken. Tegenover de Augustinusschool ligt het trottoir er niet goed bij; losliggende tegels.
Driekuilenstraat: Zelfde als boven staande wat groen en onkruid betreft.

Burg. Van Heesstraat: Diverse stoeptegels liggen los en ongelijk, moeilijk voor rollators met oog op de vele senioren die in deze buurt wonen.

Mergelakker: Schitterende nieuwe groen aanplant.

Jurgenstraat: Groenaanplant in de vakken.

Hoek Steinderweg /Heibloem: Ook hier diverse tegels los en ongelijk liggend.

Koolweg / hoek Rembrandstraat: Aanplant vakken en onkruid goot.

Het trottoir tegenover de school De Poolster ligt er slecht bij.


Aandachtspunten
Wij constateren als Werkgroep Verkeer en Veiligheid dat 100% onkruidbestrijding niet mogelijk is. Maar 70% met een goede controle moet mogelijk zijn. Aangezien controle helemaal ontbreekt, is dit percentage ook niet haalbaar. Eveneens valt op dat op plaatsen waar geen auto’s parkeren of mogen staan en dan vooral op kruispunten en bochten het onkruid welig tiert.

Voorstellen
Voorgesteld word achter de kerk op de Berg, de wankele muur te verlagen gelijk met het pleintje erachter. Dit om de hangjeugd die hier bijna iedere dag overlast veroorzaakt. Zij gebruiken deze muur als zitplaats en als bar. Zij laten veel rommel achter. Tevens is er dan beter zicht wat zich op het pleintje afspeelt.
Ook kwam er een voorstel om het pleintje naast de Kerk helemaal te bestraten zodat de buurt hier activiteiten kan organiseren. Zou dan met begrafenissen of andere kerkelijke activiteiten voor familie als parkeerplaats gebruikt kunnen worden.

Waarom de burgers niet stimuleren om hun stoepen en goten vrij te houden van onkruid.
Voorstel: beloon mensen die hun zaakjes wel op orde hebben bijvoorbeeld met een tegoed bon.
Zoals blijkt uit de toelichting van de wethouder dat een rondje onkruid onderhoud in Stein € 50.000. kost en met uitbreiding van twee naar drie rondjes kom je er ook niet. Met andere woorden stimuleer de mensen en besteed hiervan een gedeelte van de jaarkosten daarvoor ( b.v. 20 bonnen bij loting )

Op 15 juni is maar en klein gedeelte van Elsloo geschouwd. Maar op basis hiervan is de conclusie gerechtvaardigd dat het onderhoud in heel Elsloo te wensen overlaat. 

Werkgroep Verkeer en Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo