Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

WhatsApp Buurtpreventie!

WhatsApp buurtpreventieborden bij invalswegen

In oktober 2016 zijn circa 30 WhatsApp buurtpreventieborden bij de invalswegen van de gemeente Stein geplaatst. Het initiatief kwam van de Werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo, naar aanleiding van een gemeentelijke oproep om inbraakpreventiebordjes per buurt of wijk aan te vragen.

Op de foto: het nieuwe bord nabij de rotonde aan de Koolweg in Elsloo. 

Buurtpreventie Koolweg Elsloo 02

25 actieve groepen
Steeds meer Steinse inwoners zijn actief in WhatsApp groepen gericht op inbraakpreventie. Deze WhatsApp-groepen signaleren en delen van verdachte situaties in de straat of wijk. Inmiddels zijn er 25 WhatsApp groepen actief in de gemeente Stein. Met het gebruik van een WhatsApp verhoogt het aantal ‘ogen en oren’ van politie en Boa’s in de wijk.

Wijkagent Manon van Thoor: ‘De wijkagenten van de gemeente Stein juichen deze ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie en inbraakpreventie toe. Dit stelt ons namelijk in staat om nog beter in contact te komen én te blijven met betrokken inwoners. Onze eerste ervaringen met deze WhatsApp-groepen zijn zeker positief!’

whatsapp gemeente stein klein

Dekkend netwerk
De borden zijn bij de belangrijkste invalswegen van elke kern geplaatst, waardoor een wildgroei van aanvragen voor locaties per straat of wijk wordt voorkomen. De locaties zijn in overleg met de WhatsApp groepbeheerders geselecteerd.

De gemeente Stein faciliteert dit burgerinitiatief omdat het aansluit bij het Integraal Veiligheidsbeleid en de Eigenkracht visie. Tevens heeft de gemeente een coördinerende rol waarin een dekkend netwerk voor de hele gemeente wordt nagestreefd. Daarvoor vindt structureel overleg plaats tussen de WhatsApp groepbeheerders, de wijkagenten en de gemeente.

Nieuwe appgroepen
Inwoners die een WhatsApp groep in hun wijk willen starten, kunnen voor informatie of voorlichting hierover terecht bij de Steinse wijkagenten via wijkagentenstein@politie.nl. Om overzicht te houden in welke wijken / buurten appgroepen actief zijn, wordt gevraagd dit te melden bij info@gemeentestein.nl.

Steeds meer Steinse inwoners zijn actief in ‘What’s App groepen’ gericht op inbraakpreventie. Deze WhatsApp-groepen richten zich op het signaleren en delen van verdachte situaties in de straat of wijk. De burgerinitiatieven kunnen gezien worden als een moderne vorm van buurtwacht. De gemeente Stein stimuleert en faciliteert deze burgerinitiatieven.

Ogen en oren in de wijk
Met het gebruik van een BuurtWhatsApp verhoogt het aantal ‘ogen en oren’ van wijkagenten, Boa’s en politie in de wijk. Ook kunnen gezamenlijk afspraken worden gemaakt over buurtacties om inbraken te voorkomen.
Burgemeester Leurs: ‘Dit soort burgerinitiatieven sluit aan op onze eigenkracht visie en de gemeente faciliteert dat dan ook. Dat doen we enerzijds door het verschaffen van informatie en advies en anderzijds door het fysiek plaatsen van preventieborden in de wijk. Door gebruik te maken van dit real-time communicatiemiddel werken inwoners en overheid nauw samen aan een veilige en prettige leefomgeving. Ik roep inwoners op om hier vooral aan deel te nemen.


In juli 2016 hebben whatsappbeheerders, politie en gemeente o.a. afgesproken om 2 x per jaar een bijeenkomst te houden met beheerders, om informatie en ervaringen te delen. Namens de politie zal de wijkagent aanwezig zijn, de gemeente faciliteert deze bijeenkomst.
Een eerste bijeenkomst is op donderdag 24 november 2016 in het gemeentehuis gehouden.

Opgemerkt wordt nog dat een aantal beheerders zich reeds bij Jeroen Halmans (voorzitter app-groepen) hebben aangemeld voor de beheerdersapp. Diegene die dat nog niet hebben gedaan worden bij deze nogmaals gewezen op de mogelijkheid zich hiervoor aan te melden. Dat kan bij Jeroen (zijn mobiel nummer is 06 - 30284814, emailadres: jeroen@oldtimerstallinglimburg.nl).


Op 5 juli 2016 is er een bijeenkomst geweest met diverse beheerders van What's App Buurtpreventie groepen, de gemeente, politie en vertegenwoordigers van DOP-en. Tijdens dit constructief overleg is een voorstel aan de orde gekomen van de werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo.

Kort samengevat komt dat neer op:

• Aanbrengen van structuur, overleg en samenwerking tussen de Buurtpreventie groepen
• Veiligheid voor iedereen
• Geen borden oerwoud

Te bereiken door:
• Format voor nieuwe What’sApp Buurtpreventie groepen
• Periodiek overleg met andere groepen, politie en gemeente: tips & trucs, ervaringen uitwisselen, kennisoverdracht
• Streven naar Buurtpreventie wijkteams i.p.v. alleen app’en bij onraad (voorbeeld wijkteam Nieuwdorp)
• Voorkomen verplaatsing criminaliteit en overlast naar straten/wijken zónder Buurtpreventie groep (bijv. naar straten waar veel ouderen wonen)
• Te realiseren door niet meer in elke straat Buurtpreventie bordjes op te hangen, maar alleen aan de invalswegen van elke kern (wel groter formaat borden)
• Bijkomende voordelen: geen woud van bordjes door hele gemeente en aanzienlijk goedkoper voor gemeente (wij dus...)

De overgrote meerderheid van de aanwezigen kon zich met dit voorstel verenigen. Op voorstel van de aanwezige groepen worden de inmiddels opgehangen kleine Buurtpreventie-bordjes in diverse straten weer verwijderd.

Tijdens de vergadering worden een aantal werkafspraken gemaakt:
• Er komt ‘werkgroep’ die een korte ‘handreiking’ maakt met info/voorlichting hoe je als startend initiatief te werk kunt gaan en wat handige tips zijn (beheerders die hieraan mee willen doen melden zich bij wijkagent Ad Griffijn via wijkagentenstein@politie.nl).
• Publicatie door de gemeente in 1Stein en op de website: aangeven waar groepen zijn, nog niet bij de gemeente bekende groepen kunnen zich melden en met info afgeleid van werkgroep.
• Inwoners/appgroepen gaan zelf flyeren om nieuwe groepen te werven, indien zij dat wenselijk vinden in de wijk/het dorp.
• Wenselijk is kleinschalige appgroepen op buurtniveau omdat je dan mensen kent en dat er een uniforme werkwijze tot stand komt die kan uitgroeien tot wellicht meer dan een app groep. Wel moet het niet te veel tijd in beslag gaan nemen.
• Actuele informatie is beschikbaar via politie, en via andere bestaande app-groepen.
• 2x per jaar overleg met beheerders op initiatief van gemeente om info en ervaringen te delen.
• Beheerdersapp wordt opgericht, initiatief door Jeroen Halmans uit Elsloo. Emilie Klinkers stuurt zijn mailadres aan de bij de gemeente bekende beheerders met de vraag of zij toestemming voor het gebruik van mobiel nummer aan Jeroen kunnen doorgeven.
• Bordjes: de gemeente gaat grotere bordjes met duidelijker beeldmerk bij invalswegen plaatsen. Het aantal is door app-beheerders zelf aangegeven op kaart. Op termijn kunnen de andere bordjes weg worden gehaald. De app-beheerders kunnen hierbij een rol spelen in de communicatie. Gemeente geeft aan de beheerders wanneer de borden worden opgehangen.

Aanmelden
De gemeente Stein en de politie willen graag weten welke wijken hier actief mee aan de slag zijn. Bestaande groepen wordt verzocht dit kenbaar te maken bij de gemeente via telefoonnummer 046-435 93 93 of per mail via info@gemeentestein.nl onder vermelding van ‘inbraakpreventie’, uw naam, de groep waar u deel van uitmaakt, de wijk en straten. De Steinse wijkagenten geven graag informatie en tips. Ze zijn bereikbaar via mailadres wijkagentenstein@politie.nl.

OPEN: Uitslag enquete Buurtpreventie april 2016 PDF


Buurtpreventie
Is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van een straat, buurt of dorp. Opgestart door de bewoners zelf en vanuit een gevoel mede verantwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid en veiligheid in de straat of buurt.

Signalerende functie
Het buurtpreventieteam heeft een signalerende functie. Ze spreken burgers aan om samen alerter te zijn op vreemde of verdachte situaties. Daarnaast hebben zij aandacht voor overlast, zwerfvuil, kapotte lampen etc. en maken zij hiervan melding bij de juiste instanties.

Wat is het doel van buurtpreventie?
Het doel van buurtpreventie is het vergroten van de leefbaarheid- en de veiligheidsgevoelens in de straat of buurt. Dit kan worden bereikt door het vergroten van de sociale cohesie. Samen sterk, betrokken en actief voor de eigen buurt.

Waarom buurtpreventie?
Buurtpreventie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van overlast, zwerfvuil, vernielingen en andere incidenten zoals woninginbraken. Bewoners kennen hun straat of buurt als geen ander. Zij weten vaak op welke tijdstippen bepaalde zaken zich voordoen. En wie het doen. Bewoners die zich in willen zetten voor hun buurt, zorgen voor extra ogen en oren in een wijk en vergroten de veiligheidsgevoelens. Het doen van goede meldingen draagt bij aan de opvolging van de melding. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord om de leefbaarheid en sociale cohesie te behouden.buurtpreventie elsloo

Als u iets verdachts opvalt in de buurt, gebruik dan de SAAR-volgorde:
S = Signaleer, neem verdachte situaties waar
A = Alarmeer de politie via 1-1-2
A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-groep om uw waarneming bekend te maken. (Vermeld ook of er al iemand naar 1-1-2 heeft gebeld.)
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en verstoor hetgeen men mee bezig is door contact te maken met de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen!